?stanbul?da trenler 9 hafta ?al??mayacak

Marmaray in?aat? nedeniyle Halkal?-Gebze aras?nda 9 hafta tren ?al??mayacak. Trafi?e 130 bin yolcu eklenirken, TCDD?nin zarar? 15 milyon YTL?yi bulacak. ?stanbul?da demiryolu ula??m?n? sona erdirece?i ve Haydarpa?a Gar? ...


Marmaray in?aat? nedeniyle Halkal?-Gebze aras?nda 9 hafta tren ?al??mayacak. Trafi?e 130 bin yolcu eklenirken, TCDD?nin zarar? 15 milyon YTL?yi bulacak. ?stanbul?da demiryolu ula??m?n? sona erdirece?i ve Haydarpa?a Gar? ve ?evresini at?l duruma d???rerek rant?n ?n?n? a?aca?? gerek?esiyle Marmaray g?zergah?na kar?? ??kan demiryolu ?al??anlar? duruma tepkili. Meslek ?rg?tleri, kent uzmanlar?yla g?r??en Birle?ik Ta??mac?l?k Sendikas? (BTS) y?neticileri, harekete ge?meye haz?rlan?yor.
Bilet sat??? yapmay?n emri
TCDD Genel M?d?rl???, personeline g?nderdi?i yaz? ile 30 Temmuz?dan bir hafta sonras?ndan ba?layarak bilet sat??? yap?lmamas?n? istedi. Gerek?e olarak Marmaray in?aat? nedeniyle Halkal?-Gebze aras?ndaki tren hatlar?n?n 9 hafta kapat?lacak olmas? g?sterildi. BTS ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Hasan Bekta?, ?Yolcu biletleri bir ay rezervasyonlu sat?l?yor, sat?l?r. Ancak TCDD, 30 Temmuz?dan 1 hafta sonras? itibariyle sat?? yap?lmamas?n? istedi. Bu 7 A?ustos da olabilir, 8 ya da 9?u da... Kesin bir tarih yok. Hatlar?n kapat?lmas? konusunda da TCDD?nin Marmaray projesinin y?r?t?c?leri ile g?r??meleri devam ediyor? dedi. Marmaray projesi g?zergah?na ba??ndan beri kar?? oldu?unu belirten Bekta?, ?Tepkimiz hatlar?n bir s?reli?ine kapat?lmas?na de?il. Sadece 1 hafta kapat?lsa ne de?i?ecek? ?nemli olan bu proje g?zergah olarak yanl?? bir proje. Demiryollar?n? ?stanbul?da bitirecek bir proje. Elimizde 2 tane tren yolu hatt? var. Bunlar Marmaray ile birlikte 3?e ??kart?lacak, ancak sadece 1 tanesi TCDD?nin elinde kalacak. Yine Haydarpa?a Gar? da at?l duruma d???r?lecek ve ?stanbul Bo?az? giri?indeki bu m?thi? arazi, bir rant kap?s? haline getirilecek? dedi.
Trafi?e 130 bin yeni yolcu
BTS verilerine g?re b?lgede, TCDD g?nde 230 kar??l?kl? banliy? treni ile 26 kar??l?kl? b?lgesel tren ve 22 kar??l?kl? ana hat treni ?al??t?r?yor. Bunun TCDD i?in g?nl?k geliri ise 200 bin YTL?den fazla ve kapatma nedeniyle TCDD, 15 milyon YTL (15 trilyon lira) gelirden yoksun kalacak. ?ptal edilecek hatlar nedeniyle ?stanbul trafi?ine her g?n i?in 130 bin yeni yolcu giri?i olacak.
Ayr?ca T?rkiye?nin ihracat?n?n y?zde 50?sini kar??layan Haydarpa?a Liman??n?n, hatt?n kapat?lmas?ndan kaynakl? olarak demiryolu ile ba??n?n kopmas? da sorun yaratacak. Bu durum ayn? zamanda, trafi?e yeni TIR ve kamyon giri?ine de neden olacak.
S?zle?mede yok
?te yandan Marmaray projesini y?r?ten Ula?t?rma Bakanl????na ba?l? DLH Genel M?d?rl??? ile TCDD aras?nda yap?lan protokolde, 2008 y?l?n?n sonuna kadar demiryolu i?letmecili?ini engelleyecek faaliyetler yap?lmayaca?? taahh?d? verilmi?ti. Zemin et?d? i?in ise ??akma? y?netimi ile yap?lacak 598 sondaj i?lemi s?ras?nda, b?lgedeki ?o?u tescilli olan TCDD?ye ait tarihi binalar?n hasar g?rmesi tehlikesi var. ?stanbul Tabiat ve K?lt?r Varl?klar?n? Koruma Kurullar?ndan izin al?nmas? gerekiyor. (?stanbul/EVRENSEL)
Elif G?rg?
www.evrensel.net