Ulus ??han??na kulak verin!

Sanal Mimarl?k M?zesi yeni sergisinde Ankara B?y?k?ehir Belediyesi?nin ?Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan? Projesi? kapsam?nda tehdit alt?nda olan Ulus ??han??n? konu ediyor.


Sanal Mimarl?k M?zesi yeni sergisinde Ankara B?y?k?ehir Belediyesi?nin ?Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan? Projesi? kapsam?nda tehdit alt?nda olan Ulus ??han??n? konu ediyor. Sergide iyile?tirme, yenileme, d?n??t?rme gibi tan?mlar alt?nda kentlerde yap?lmak istenen m?dahalelere dikkat ?ekiliyor.
Sergi, Ali Cengizkan ve Didem K?l??k?ran y?r?t?c?l???nde, ODT? Mimarl?k Fak?ltesi Mimarl?k B?l?m? y?ksek lisans st?dyolar?ndan Arch 713 kapsam?nda 18 y?ksek lisans ??rencisinin ger?ekle?tirdi?i ara?t?rmay? aktar?yor. S?zl? tarih, ar?iv taramalar? ve etnografik y?ntemlere dayanan ara?t?rmada, ?yer? kavram?na odaklan?larak, T?rkiye?de modern mimarl???n ?nemli ?rneklerinden olan Ulus ??han??n?n in?a edildi?i 1950?li y?llardan bu yana nas?l bir ?yer? oldu?u saptanmaya ?al???lm??. ?Ulus ??han? hangi ki?isel tecr?belere, g?ndelik rutinlere, kimlerin an?lar?na ve hangi t?renlere ev sahipli?i yapm??t?r?, ???han?n?n yerine getirilecek ba?ka bir tasar?, nitelikleri ne olursa olsun, onun evsahipli?ini devralabilir mi? gibi sorulardan yola ??k?larak kentliler ve i?han? esnaf?yla yap?lan g?r??meler yoluyla i?han?n?n ?bir kentsel bellek ve kimlik ??esi? olarak ?neminin vurguland??? ara?t?rmada, yap?n?n mimari ve kentsel mekansal de?erleri de mimar ve tarih?ilerle g?r??meler ve kentsel mekan analizi y?ntemleri kullan?larak alanda ger?ekle?tirilen ?al??malar yoluyla saptanm??.
?Yer?in Sesi: Ulus ??han???n S?yledikleri? adl? sergi, www.mimarlikmuzesi.org adresinde izlenebilir. (K?LT?R SERV?S?)
Bilgi i?in: www.mimarlikmuzesi.org
www.evrensel.net