Ayta? Durak, tesisi mahallesine kursun

Akdeniz Mahallesi?nde kurulan Do?u At?ksu Ar?tma Tesisi?ne kar?? m?cadele eden mahalleliler, bug?n kitle ?rg?tlerinin de deste?ini alarak bas?n a??klamas? yapacaklar.


Akdeniz Mahallesi?nde kurulan Do?u At?ksu Ar?tma Tesisi?ne kar?? m?cadele eden mahalleliler, bug?n kitle ?rg?tlerinin de deste?ini alarak bas?n a??klamas? yapacaklar.
Tesisten yay?lan kokular nedeni ile evlerinden d??ar? ??kamayan vatanda?lar, yetkililer seslerini duyuncaya dek eylemlerine devam edeceklerini dile getirdi.
Gazetemizin g?r??t??? mahalle sakinlerinden ??kran Esin, ar?tma tesisinin yayd??? kokunun dayan?lmaz bir hal ald???n? ifade ederek tesisin yerle?im yerlerine yak?n olmas?n? ele?tirdi. Evlerinden d??ar? ??kamad?klar?n?, cam a?amad?klar?n? dile getiren Esin, doktorlara dan??t?klar?n?, tesisten ??kan gazlar?n insan sa?l???na zarar verebilece?ini s?yledi. Esin, ?Tesisle ilgili bizlere hi?bir bilgilendirme yap?lmad?. Nedir ne de?ildir, hi?bir bilgi verilmedi. Daha ?nce tesisin oldu?u yere il?enin ??plerini d?k?yorlard?. Yine bizi can?m?zdan bezdirmi?lerdi ama m?cadele ettik, o ??pl??? buradan kald?rtt?k. ?imdi s?ra bu ar?tma tesisinde? diye konu?tu.
Evimizden ka?mayaca??z
Kokunun ?evre mahallelerden de hissedildi?ini belirten Esin, ?Eylemlerimize devam edece?iz. ?evre mahallelerden insanlar da kat?lacak, yani biz evlerimizden ka?mayaca??z, m?cadele edece?iz. Belediye Ba?kan?m?z Ayta? Durak, als?n bu tesisi o ?ok ?zendi?i l?ks mahallelere kursun? dedi. Esin, bu tip tesislerin her zaman emek?i insanlar?n oturdu?u mahallelere yap?ld???na dikkat ?ekerek emek?i insanlara reva g?r?len k?t? ekonomik ?artlar yetmezmi? gibi bir de insanlar?n evlerinde oturamaz hale getirilmesini bir insanl?k su?u olarak g?rd???n? ifade etti.
Bize her ?eyi reva g?r?yorlar
Ev han?m? olan Huriye Kilis de ?Biz halk olarak bir araya geldik ve ?ok k?t? koku yayan ??pl??? kald?rtt?k. Sonra hayvan pazar? kurdular, baz istasyonu kurdular. Son olarak ta at?k su ar?tma tesisini kurdular. B?yle angarya yerleri hep biz yoksul insanlar?n oturdu?u b?lgelere kuruyorlar, bizlere bunlar? reva g?r?yorlar? ?eklinde konu?tu. Tesisin d???k kapasite ?al??t?r?ld???n? ??rendiklerini anlatan Kilis, buna kar??n rahats?zl?k duyduklar?n? dile getirdi. Kilis, ?Yak?n?m?zdaki avukatlara da dan??arak ve halk?n tepkisini bildi?imiz i?in imza kampanyas? ba?latt?k ve toplant? yap?lmas? i?in halka ?a?r?da bulunduk? derken tesisin kapat?lmas? i?in ilk ad?mlar? att?klar?n? belirtti. Akdeniz Mahallesi sakinleri, kitle ?rg?t? temsilcileri ile birlikte bug?n saat 18.00?de tesis ?n?nde bir bas?n a??klamas? yapacak. (Adana/EVRENSEL)

Belediye dikkate almad?

Akdeniz Mahallesi Muhtar? Kamil Sakar, ?Biz muhtarl?k olarak daha tesis faaliyete ge?meden gerek ASK??ye gerekse de B?y?k?ehir Belediyesi?ne gerekli ba?vurular? yapt?k, ancak iki ayd?r herhangi bir ?nlem al?nmad?? dedi. Sakar, kendisinin de kokuyu ?ekenlerden birisi olarak halk?n ba?latt??? bu harekete destek verdi?ini s?yleyerek ?Ben de muhtar olarak bu m?cadeleye mahalle halk?yla birlikte kat?l?yorum. Bu tesis kapat?lana ya da yayd??? koku giderilene kadar gereken t?m ?abay? g?sterece?iz? ?eklinde konu?tu.
Talip Aytimur
www.evrensel.net