Susuz b?rakanlar su kaynaklar?n? satmay? planl?yor

Meteoroloji M?hendisleri Odas? (MMO) Ba?kan? Mustafa Diren d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, T?rkiye?de ya?anan krizlerin do?a ?st? g??lere y?klenerek ???z?m?n?n kamu eliyle olamayaca??, sat?ld???nda hizmetlerin daha ...


Meteoroloji M?hendisleri Odas? (MMO) Ba?kan? Mustafa Diren d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, T?rkiye?de ya?anan krizlerin do?a ?st? g??lere y?klenerek ???z?m?n?n kamu eliyle olamayaca??, sat?ld???nda hizmetlerin daha kaliteli ve ucuz olaca??n?n? propaganda edildi?ini belirtti. B?ylece elde ne var ne yoksa sat?ld???na, son olarak da nehirlerin sat?lmas?n?n g?ndeme geldi?ine dikkat ?eken Diren, MMO?nun 3 y?l ?nce kamuoyunu uyard???n? kaydetti.
B?y?k?ehirlerde ya?anan su azl???n?n do?rudan kurakl??a ba?lanarak su ?zerinde oynanan oyunlar?n gizlenmeye ?al???ld???n? savunan Diren, Ankara ve ?stanbul?da suyun park ve bah?e sulamas? ad? alt?nda geli?ig?zel kullan?ld???n? s?yledi.
?Nehirleri sat??a ??karanlar?n, su k?tl???n? kas?tl? m? yaratt?klar? sorusu ak?llara tak?lmaktad?r? diyen Diren, susuzlu?un ??z?m?n?n de nehirlerin sat?lmas?ndan ge?ti?inin savunuldu?una dikkat ?ekti. Suyun ?lkeler aras?nda stratejik ?neme sahip oldu?unu ifade eden Diren, ?Yap?lmak istenen, Ortado?u?daki ?srail planlar?n?n ya?ama ge?irilmesinin ba?ka bir yolu mudur? diye sordu.
Diren, d?nya su pazar?n?n altyap?s?n? olu?turan D?nya Su Forumu?nun 2009?da T?rkiye?de toplanmas?n?n nedeninin, T?rkiye?deki sular?n pazarlanmas? i?in oldu?unu belirterek, su kaynaklar?n?n h?zla elden ??kar?laca??n? vurgulad?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net