Fotoğraf: Evrensel

Seminere ilgi az

T?rkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu?nun d?zenledi?i 47. Uluslararas? Hakem Semineri ba?lad?.
Maslak?taki Sheraton Oteli?nde ger?ekle?tirilen seminerin a??l???, UEFA ...


T?rkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu?nun d?zenledi?i 47. Uluslararas? Hakem Semineri ba?lad?.
Maslak?taki Sheraton Oteli?nde ger?ekle?tirilen seminerin a??l???, UEFA Asba?kan? ?enes Erzik, Futbol Federasyonu Ba?kan? Haluk Ulusoy, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ba?kan? Hilmi Ok, Tahkim Kurulu Ba?kan? T?rker Arslan, Amat?r Kul?pler Konfederasyonu Ba?kan? Orhan Saka, Konyaspor Kul?b? Ba?kan? Ahmet ?an, Bursaspor Kul?b? Ba?kan? Ali Karasu, V.Manisaspor Kul?b? Ba?kan? Haluk ?ubuk?u ve medya temsilcilerinin kat?l?m?yla ba?lad?.
Seminere, T?rkiye?den 36 S?per Lig, 9 FIFA yard?mc?, 2 bayan FIFA, 4 bayan FIFA yard?mc? olmak ?zere 51 hakem kat?l?yor.
3 g?n s?recek seminerde, hakemin ma? y?netimindeki UEFA yorumlar?, kurallardaki de?i?iklikler, g?zlemcinin hakemden beklentileri, oyuna m?dahaleler, ment?rl?k, fitness ?al??malar?, medya-hakem ili?kileri, futbol ekonomisi, stres alt?nda karar verme, yard?mc? hakemler nerelerde hata yap?yor, ekstrem ko?ullarda futbol ve hakeme d??en g?rev, ellerin ve kollar?n haks?z kullan?m? gibi ?e?itli konular masaya yat?r?lacak.
MHK Ba?kan? Hilmi Ok da seminerin a??l???nda yapt??? konu?mada, FIFA?n?n bu y?l yeniden d?zenledi?i oyun kurallar? kitab?na hakemlerin ma? y?netimleriyle ilgili koydu?u ek talimatlar nedeniyle, yeni sezonda daha farkl? hakem kararlar?n?n g?r?lebilece?ini ifade etti. Ok, Riva kamp?nda denedikleri telsiz kulakl?k ve UEFA?da uygulanan hakemlere ment?rl?k sistemini de en k?sa zamanda hayata ge?ireceklerini bildirdi.
?Sayg?nl???n?za zarar vermeyin?
Futbol Federasyonu Ba?kan? Ulusoy, seminere, ?stanbul?daki kul?plerin ba?kanlar?n?n kat?lmamas?na sitem etti.
Beklentilerin yo?unla?t???, sorumluluklar?n artt???, T?rk futbolunun daha b?y?k mesafeleri kat etmeye ?al??t??? yeni bir sezona girildi?ini kaydeden Ulusoy, ?B?ylesine bir hakem seminerine ?stanbul?dan hi?bir kul?p ba?kan?n?n kat?lmamas? da i?ler ac?s?d?r. Yeni bir sezonun ba?lang?c?nda hakem karde?lerimiz de t?m ba?kanlar?m?z? burada g?rmek isterdiler. Maalesef sadece 3 ba?kan?m?z burada? diye konu?tu.
Futbolun g?zelle?mesinin teknik adam ve oyuncular kadar hakemlerin g?sterece?i performansla da yak?ndan ili?kili oldu?unu ifade eden Ulusoy, ?Her zaman oldu?u gibi d?d???n?z?n sesinin vicdan?n?z?n sesi olmas? gerekti?ini hat?rlatmakta yarar g?r?yorum? dedi. Hakemlerden iyi niyeti hi?bir zaman elden b?rakmamalar?n? isteyen Ulusoy, ?Camian?z?n ad?na ve sayg?nl???na zarar vermeyin. Yan?n?zda ve destek?iniz oldu?umu asla unutmay?n. Sizlere inan?yor, g?veniyorum. Sizlerin g?sterece?i tutarl? ve tarafs?z y?netimleriyle T?rk futbolu hedeflerine ula?acakt?r? ?eklinde konu?tu.
?Ekonomisi, kat?l?m?yla ve izlenilirli?iyle t?m spor dallar?n? geride b?rakan futbola art?k ge?mi?te kalan ?a? d??? y?netim anlay??lar?yla yakla?man?n yarar? yoktur? diyen Ulusoy, ?unlar? kaydetti: ?Futbol ailesinin t?m fertlerinin ortak bir bilin?le hareket etmesi ve herkesin elini ta??n alt?na koymas?yla T?rk futbolu ?a?da? hedeflerini yakalayabilir. En b?y?k sorumluluklardan biri ailenin reisi olarak futbol federasyonuna d???yor. Huzur ve g?ven vazge?ilmez bir hedefimiz. Rekabeti art?rmak ve kaliteyi y?kseltmek g?reve ba?lad???m?zdan beri en ?nemli ?nceliklerimizden birisi oldu. Kar??l?kl? anlay?? ve uzla??yla ortak ak?l ?reterek her t?rl? sorunun ?stesinden gelece?imizin bilincini ta??yoruz. Fair-play, futbolun bir ba?ka vazge?ilmez de?eridir.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net