Irak siyasetinde Kerk?k pazarl???

Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?yi devirmek i?in hem kendi partisi i?indeki rakibi ?brahim Caferi?nin, hem de S?nni ve ?ii Irakl? g??lerin giri?imleri art?yor.


Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?yi devirmek i?in hem kendi partisi i?indeki rakibi ?brahim Caferi?nin, hem de S?nni ve ?ii Irakl? g??lerin giri?imleri art?yor. Maliki?nin partisinden olan eski Ba?bakan Caferi, K?rt partilerine, kendisine destek vermeleri kar??l???nda Kerk?k referandumunun ?ng?r?len tarihte yap?lmas? garantisi verdi. K?rdistan B?lge Ba?kan? Barzani?nin Kerk?k konusunda bast?rmas? ?zerineyse, Irak h?k?meti, Kerk?k referandumunu haz?rlayacak komisyonun ba?kanl???na atama yapt?.
Irak??n eski Ba?bakan? ?brahim Caferi, ?imdiki Ba?bakan Nuri El Maliki?yi devirmek i?in destek ar?yor. Caferi, bunun i?in Irak K?rdistan Yurtseverler Birli?i (IKYB) ve Irak K?rdistan Demokrat Partisi (IKDP) ile ?ii lider Mukteda El Sadr taraflar? ve ba?l?ca iki b?y?k S?nni blo?uyla g?r??meler y?r?t?yor.
Ancak Caferi?nin destek istedi?i, ?iilerin en b?y?k dini lideri kabul edilen Ayetullah Ali El Sistani?nin destek vermekten geri durdu?u belirtiliyor.
Caferi ve Maliki?nin ?yesi oldu?u Dava Partisi milletvekillerinden Felih El Fayad, ?Caferi, ulusu kurtarmak i?in ulusal ve mezhepler ?st? bir siyasi plan ?neriyor? dedi. Maliki, iki ay ?nceki Dava Partisi kongresinde, liderli?i Caferi?nin elinden alm??t?. O zamandan beri Caferi, Dava Partisi etkinliklerini boykot ediyor. 275 ?yeli parlamentoda yaln?zca 25 ?yesi olmas?na ra?men Dava Partisi, ?ii ittifak? i?inde kilit rol oynuyor.
Caferi?nin, yeni olu?turmaya ?al??t??? siyasi ittifakta, Devlet Ba?kanl????n?n IKYB lideri Celal Talabani?den al?narak, S?nni bir siyaset?iye verilmesini ?nerdi?i, bunun kar??l???nda da, Kerk?k kentinin Irak K?rdistan??na dahil olup olmayaca??n?n oylanaca?? referandumun, daha ?nce belirlendi?i gibi bu sonbaharda yap?lmas?n? garanti etti?i haberleri geliyor. ?neriye g?re, K?rt liderlerden biri, Irak parlamentosu ba?kanl???na getirilecek.
S?nni blok ?ekildi
Irak?taki en b?y?k S?nni siyasi bloku Uyum Cephesi, ge?en hafta a??klad??? taleplerinin yerine getirilmedi?i gerek?esiyle, Ba?bakan Maliki liderli?indeki koalisyon h?k?metinden ?ekildi.
Uyum Cephesi?nin ?nde gelen ?yelerinden Refaa El ?savi, ?savi, bakanlar kurulunda yer alan 6 bakanlar?n?n istifalar?n? sunaca??n? s?yledi.
Irak Uyum Cephesi, ge?en hafta Maliki liderli?indeki ?iilerin a??rl?kta oldu?u koalisyon h?k?metini, ana konularda dan??malarda bulunmamakla su?lam?? ve g?venlik konular?nda daha fazla s?z hakk? istedi?ini belirterek h?k?metteki ?al??malar?n? ask?ya alm??t?.
En b?y?k S?nni siyasi blokunun h?k?metten ?ekilmesinin, Maliki?nin rakip mezhep gruplar? aras?nda uzla?ma aray??lar?na zarar verece?i yorumlar? yap?l?yor. ?lkedeki direni?in ve mezhep ayr?l???na dayal? ?iddetin ?n?ne ge?mek i?in az?nl?ktaki S?nni Araplar?n siyasi s?rece dahil edilmesi ABD taraf?ndan da ?nemli g?r?l?yor.
Radikal ?ii din adam? Mukteda El Sadr?a ba?l? 6 bakan da Haziran ay?nda, Maliki?nin Amerikan askerlerinin ?lkeden ?ekilmesi konusunda bir takvim verilmesini reddetmesi ?zerine h?k?metten ?ekilmi?ti.
Barzani?nin uyar?s? sonu? verdi
Bu ko?ullar alt?nda Irak h?k?metini Kerk?k referandumu konusunda uyaran Irak K?rdistan B?lge Ba?kan? Barzani, istedi?i sonucu ald?. Barzani?nin, ?Kerk?k referandumu ertelenirse i? sava? ??kar? a??klamas? ?zerine, lrak h?k?meti, yakla?an referandum s?recini h?zland?rmak i?in 140. Maddeyi Uygulama Komisyonu?na yeni bir ba?kan atad?.
Irak Anayasas??na g?re, bu y?l?n sonunda Kerk?k referandumunun ger?ekle?mesi ?ncesinde, Baas rejimi d?neminden b?lgeye yerle?tirilen Araplar?n eski yerlerine, K?rt, T?rkmen ve di?er topluluklar?n da eski evlerine d?nmesi ve Kerk?k?te n?fus say?m?n?n yap?lmas?n? ?ng?r?l?yor. Ancak 140. Maddeyi Uygulama Y?ksek Komisyonu?nun Mart ay?ndan beri ba?kan? bulunmad???ndan, n?fus say?m? ?ng?r?ld??? gibi 31 Temmuz g?n? yap?lamad?.
Barzani?nin son uyar?s? ?zerineyse, lrak h?k?meti, 140. Maddeyi Uygulama Komisyonu Ba?kanl???na, Bilim ve Teknoloji Bakan? Raid Fehmi?yi getirme karar? ald?. lrak h?k?metinde yer alan K?rdistan ?ttifak Bloku, bu atamay? olumlu kar??lad???n? duyurdu.
Genelkurmay Ba?kan? istifa ediyor
?te yandan, Irak Genelkurmay Ba?kan? Babekir Zebari ile beraber 9 y?ksek r?tbeli subay g?revlerinden istifa etti. K?rt olan Genelkurmay Ba?kan? ve beraberindeki 9 subay?n istifa nedeninin Irak Savunma Bakanl??? ile Genelkurmay Ba?kanl??? aras?ndaki anla?mazl?ktan kaynakland??? belirtildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net