Fotoğraf: Evrensel

Irak halk?n?n yar?s? a?l?k s?n?r?n?n alt?nda

Uluslararas? yard?m kurulu?u Oxfam ?rg?t? ve bir grup Irakl?n?n i?birli?iyle haz?rlanan raporda, yar?s? mutlak a?l?k s?n?r?n?n alt?nda ya?ayan yakla??k 8 milyon Irakl?n?n acil yard?ma ihtiyac? oldu?u bildirildi.


Uluslararas? yard?m kurulu?u Oxfam ?rg?t? ve bir grup Irakl?n?n i?birli?iyle haz?rlanan raporda, yar?s? mutlak a?l?k s?n?r?n?n alt?nda ya?ayan yakla??k 8 milyon Irakl?n?n acil yard?ma ihtiyac? oldu?u bildirildi. Rapora g?re Irak?ta neredeyse d?rt milyon ki?i yiyecekten yoksun ve pek ?ok bak?mdan insani yard?ma muhta? durumda. Raporu haz?rlayan Oxfam ?rg?t? ve Irak Sivil Toplum ?rg?tleri Koordinasyon Komitesi yetkilileri, Irak n?fusunun yar?s?n?n giderek artan yiyecek, bar?nak, su, sa?l?k, e?itim ve i?sizlik s?k?nt?s? ?ekti?ini belirtirlerken ?lkede 2 milyon ki?inin yerinden edildi?ini ve yine yakla??k 2 milyon ki?inin, ba?ta ?rd?n ve Suriye olmak ?zere ba?ka ?lkelere iltica etti?ini a??klad?lar.
Rapordaki verilerle mutab?k olduklar?n? a??klayan BM S?zc?s? Said Arikit de ?Irak h?k?meti ?lkede bir otorite olarak halk?n refah?ndan sorumludur? dedi.
Rapora g?re Irak?tan iltica eden ki?ilerin ?o?unlu?u bir meslek sahibi. Bu y?zden iltica oran? artt?k?a yerine getirilen hizmetler de bo?alma tehdidi alt?nda. ?ltica edenlerin ?o?u, sa?l?k g?revlisi, ??retmen ya da su m?hendisleri gibi ihtiya? duyulan hizmetleri ger?ekle?tiren ki?iler. Yiyecek yard?m?na ihtiyac? olan Irakl?lar?n ancak y?zde 60?? devlet da??t?m sisteminden yararlanabiliyor. 2003 y?l?ndan bu yana sudan yeterli ?l??de yararlanamayanlar?n oran? ise y?zde 50? den y?zde 70?e y?kseldi.
?ocuklar?n durumu k?t?le?iyor
Raporda, k?t?le?en hayat standartlar?ndan en ?ok zarar g?ren kesimin ?ocuklar oldu?u vurgulan?rken, ?ocuklarda k?t? beslenme oran?n?n 2003 y?l?nda ba?layan ABD i?galinden bu yana y?zde 19?dan y?zde 28?e ??kt??? belirtiliyor.
Raporda ayr?ca, Maliki h?k?metinin, yard?mlar? merkezlerden yerel noktalara do?ru yayg?nla?t?rmas? gerekti?i ?zerinde duruluyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net