Harb-?? oturma eylemi ba?latt?

Toplus?zle?meleri, i?verenin esnek ?al??ma h?k?mlerini ve ?zelle?tirmeyi dayatmas? nedeniyle ba??tlanmayan T?rk Harb-?? Sendikas?, Ankara ?ubesi ?n?nde iki g?nl?k oturma eylemi ba?latt?.


Toplus?zle?meleri, i?verenin esnek ?al??ma h?k?mlerini ve ?zelle?tirmeyi dayatmas? nedeniyle ba??tlanmayan T?rk Harb-?? Sendikas?, Ankara ?ubesi ?n?nde iki g?nl?k oturma eylemi ba?latt?.
Toplus?zle?me g?r??melerini, ?denkle?tirme? ve ?telafi ?al??mas?? gibi esnek h?k?mlerin dayat?lmas?, yemekhanelerin ?zelle?tirilip servislerin kald?r?lmas? giri?imleri kar??s?nda ba??tlamayan T?rk Harb-???in m?cadelesi, d?n de oturma eylemi ile s?rd?. Harb-?? merkez ve ?ube y?neticileri, d?n saat 10.00?da Y?ksel Caddesi?ndeki Ankara ?ubesi ?n?nde iki g?nl?k oturma eylemi ba?latt?.
Sendikac?lar ?nl?kleri ile ?ube ?n?nde otururken, Genel Ba?kan Osman ?imen, i?verenin denkle?tirme ve telafi ?al??mas? gibi esnek ?al??ma ko?ullar?n? dayatt???n? s?yledi. ??htiya? varsa tabii ki ?al???r?z? diyen ?imen, ancak esnekli?in dayat?lmas?n? etik g?rmediklerini ifade etti. Kendilerinden daha ?ok ?al??ma ve ?retim isteyebileceklerini belirten ?imen, ?Ama biz de insan gibi ?al??mak ve insan gibi ya?amak istiyoruz? dedi.
??zelle?tirme kabul edilemez?
Yemekhanelerinin ?zelle?tirilmesini, servislerinin kald?r?lmas?n? kabul etmeyeceklerini belirten ?imen, ?Hem esnek ?al??ma diyorlar, hem servisleri kald?r?yorlar. Tatil g?nleri de ?al???n diyorlar. ???imiz varsa gelip ?al??mak zorundas?n?z? diyorlar. Avrupa Birli?i?ne girmeye ?al??an T?rkiye?de ?al??ma ko?ullar?nda 50 y?l geriye gidip, k?lelik ko?ullar?n? dayat?yorlar? diye konu?tu.
Bunun ?l?m demek oldu?unu belirterek, ?Bize ?l?m? g?steriyorlar? diyen ?imen, b?t?n olumlu yakla??mlar?na ra?men uzla?ma sa?lanamad???n?, sorunun ??z?lemedi?ini s?yledi.
Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t?a, ????imiz nerede diye d?n?p bir bak?n Say?n Pa?am. L?tfen sesimizi duyun, bizi zora sokmay?n? diye seslenen ?imen, B?y?kan?t??n seslerine kulak vererek sorunu ??zmesini de istedi. ?imen ayr?ca, kamuda s?zle?meleri devam eden di?er sendikalarla da dayan??ma i?inde, eylemlerini daha da ilerletmeye ?al??acaklar?n? s?yledi.
Harb-?? y?neticilerinin oturma eylemine Yol-?? Ankara ?ube Ba?kan? Fahri Y?ld?r?m ve y?netim kurulu ?yeleri ile T?rk-?? Genel Te?kilatland?rma Sekreteri ?etin Altun da destek ziyaretinde bulundu. Ak?ama kadar oturma eylemini s?rd?ren sendikac?lar?n, sendika binas?n?n ?n?nde olmalar?na ra?men sesli m?zik yay?n? yapmalar?na polis izin vermedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net