EMEK G?NL??

 • ?zelle?tirme uygulamalar?n?n ac? sonu?lar?ndan biri de i?yerlerinin sendikas?zla?t?r?lmas? olmu?tur. Daha ?nce ?zelle?tirilen i?yerlerine bak?l?rsa, ?e?itli y?ntemlerle de olsa ayn? sonuca ula??ld??? rahatl?kla ...


  ?zelle?tirme uygulamalar?n?n ac? sonu?lar?ndan biri de i?yerlerinin sendikas?zla?t?r?lmas? olmu?tur. Daha ?nce ?zelle?tirilen i?yerlerine bak?l?rsa, ?e?itli y?ntemlerle de olsa ayn? sonuca ula??ld??? rahatl?kla g?r?lebilir. ???ilerin m?cadelesine ra?men ?zelle?tirilen T?rk Telekom?da da hisselerin y?zde 55?ini sat?n alan ?irket Oger Telekom, ayn? hedefe kilitlenmi?tir.
  T?rk Telekom?da devam eden toplu i? s?zle?mesi s?recinde patronun teklifi a??k ve nettir; h?k?metin kamuda imzalad??? s?zle?menin ?ok alt?nda bir ?cret zamm?, ikramiyelerin yar?ya indirilmesi ve kimi i??ilerin kapsam d??? b?rak?lmas?...
  Bu teklif, adeta Haber-?? Sendikas??n?n ve ?yelerinin boynuna ya?l? urgan? ge?irip idam etmek gibidir. B?yle bir teklifi kabul edecek sendika da zaten o i?yerinde varl???n?n bitmesini pe?inen kabul etmi? demektir.
  Peki i?veren cephesinde bunlar s?rerken, sendika cephesinde neler ya?an?yor, neler yap?l?yor? Haber-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Ali Akcan, ?B?yle bir s?zle?menin alt?na imza atmam?z m?mk?n de?ildir. ???iler bu konuda kararl?, gerekirse greve gitmekten ka??nmayaca??z? diyor.
  T?rkiye?de yasalar?n nas?l i?ledi?ini, kimden yana oldu?unu herkes gibi Ali Akcan da bilir. Yasal prosed?r?n devam ettirilmesi ve grev karar? almak, her sendikan?n zaten yapaca??, hatta yapmak zorunda oldu?u ?eydir. Esas olan, i?in ba?ka yan?d?r ve bu yap?lmad??? ko?ullarda grev a?amas?na gelinse bile yap?lacak hi?bir ?ey kalmam?? demektir.
  Ba?ka bir deyi?le; bu ?lkede her ?ey demokratik bir bi?imde, yasalara ve kurallara uygun olmuyor. Devletin en tepesindekiler ?zal?dan beri kendi yazd?klar? yasalar? ve anayasalar? ?i?nemekten geri durmuyorlar. ?nce k?l?f? haz?rlay?p, sonra minareyi ?al?yorlar. Bu nedenle her ?eyden ?nce i??ilerin g?c?ne g?venmek ve bu g?c?n kar??s?nda duran? dize getirecek bir m?cadelenin ?rg?tlenmesi gereklidir.
  Haber i?kolu, Telekom?un ?zelle?tirilme s?recinde de ?ok?a tart???ld??? gibi, stratejik bir i?koludur. Haber-?? Sendikas? burada ?rg?tl? tek sendikad?r. ??in gere?i olarak T?rkiye?nin her yan?na yay?lm?? ve geni? bir alan? kapsamaktad?r. Bunlar ?nemli avantajlard?r. ?yi bir s?zle?me yaparak, ba?ka i?yerlerinin ?n?n? a?abilir. ?imdi bir yandan m?zakere yoluyla ??z?m aran?rken, di?er yandan i??ilerin bu zorlu s?rece haz?rlanmas? gereklidir. Telekom i??ileri sorunu kendilerinden ibaret g?rmemeli, s?n?f dayan??mas?n?n ve ?rg?tlenmesinin itici g?c? olarak rol oynamal?d?r. Bulunduklar? her yerde ?zel-kamu b?t?n i??ilerle birle?erek, i?yeri komiteleri ile s?rece m?dahale etmek durumundad?rlar. Hava-?? ve Harb-?? sendikalar?n?n da s?zle?me s?recinde oldu?unu hat?rlay?p, ortak hareket etmenin yollar? bulunmal?.
  Seyit Aslan
  www.evrensel.net