DSP haftaya TBMM?de

DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, CHP listelerinden milletvekili se?ilen DSP?lilerin, yemin t?reninden hemen ?nce ya da sonra DSP?ye ?ye olacaklar?n? s?yledi.


DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, CHP listelerinden milletvekili se?ilen DSP?lilerin, yemin t?reninden hemen ?nce ya da sonra DSP?ye ?ye olacaklar?n? s?yledi. Zeki Sezer, DSP Parti Okulu?nun d?zenledi?i e?itim ?al??malar? ?ncesinde gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?.
CHP listelerinden se?ilen milletvekillerinin ne zaman DSP?ye kat?lacaklar?n?n sorulmas? ?zerine Sezer, ?San?r?m yemin t?reninden hemen ?nce ya da hemen sonra bu arkada?lar?m?z DSP ?yesi olacaklar? yan?t?n? verdi. Ayr?lma karar?n?n yeni olmad???n? belirten Sezer, ?Kopma de?il, i?birli?i karar?n?n al?nd??? g?n var?lm?? mutabakat?n gere?i. Birka? g?n i?erisinde DSP resmen Meclis?te temsil edilecek? diye konu?tu.
Zeki Sezer, milletvekillerinin ayr?lacaklar? ?tam saati ve g?n?? belirlemediklerini ifade ederken, konuyu CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal?la da g?r??eceklerini kaydetti. Sezer, ?CHP?nin Say?n Genel Ba?kan? ile de konu?mak da yarar g?r?yorum. Konu?arak uzla?? i?inde bir sonuca ba?layaca??z? dedi. ?Hep s?yl?yorum, bizim beklentimiz, Ba?bakan?n ve h?k?met partisinin uzla?? ile Cumhurba?kanl???n? se?meye ?al??mas?. Bunun i?in bir ad?m atmas?, e?er bunu yapabilirse son derecede iyi olur. Biz uzla?? ile Cumhurba?kan?n?n se?ilmesini istiyoruz? dedi. Sezer, Abdullah G?l??n yeniden dayat?lmas?n? ise kabul etmeyeceklerini yeniledi.
Aday?m?z B?y?ker?en
DSP lideri Sezer, ?Sizin Cumhurba?kan? aday?n?z var m??? sorusu ?zerine ise, ?Var ama ne kadar ger?ek?i olur bilmiyorum. Se?imden ?nce Y?lmaz B?y?ker?en?in, bizim Cumhurba?kan? aday?m?z oldu?unu s?ylemi?tik. Ke?ke ?yle bir ortam yarat?labilse... Toplumun t?m?n? kucaklayabilecek ve icraat ?zelli?i olan bir ki?i olarak Say?n B?y?ker?en, Cumhurba?kan? aday? ve Cumhurba?kan? olabilse? cevab?n? verdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net