Kuzey Irak meselesi b?t?n?yle siyasidir

Genelkurmay eski Ba?kan? Orgeneral Hilmi ?zk?k, Kuzey Irak konusunda ?Bu konu b?t?n?yle siyasidir, onun i?erisindeki askeri konu, g?venlik konular? bellidir. Bunlar PKK?d?r, oradaki silahl? gruplard?r.


Genelkurmay eski Ba?kan? Orgeneral Hilmi ?zk?k, Kuzey Irak konusunda ?Bu konu b?t?n?yle siyasidir, onun i?erisindeki askeri konu, g?venlik konular? bellidir. Bunlar PKK?d?r, oradaki silahl? gruplard?r. Onlarla Silahl? Kuvvetler u?ra?acakt?r. Ama bu u?ra?? ayn? zamanda siyasetle de ili?kilidir? dedi.
?e?itli de?erlendirmelerde bulunan Orgeneral ?zk?k, Kuzey Irak konusunda T?rkiye?nin politikas?n?n belli oldu?unu, hep o politikan?n y?r?t?ld???n? belirtti. Bu politikan?n Irak??n bir b?t?n oldu?u ve Irak??n milli servetinin b?t?n halk? taraf?ndan kullan?lmas?na dayal? oldu?unu ifade eden ?zk?k, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Bunu y?r?tmek i?in T?rkiye hep ?abalad? durdu. T?m h?k?metler bu i?in takip?isiydi. Hatta ba?ka bir?ok ?lkenin de ayn? ?ekilde Irak??n birlik, b?t?nl?k ve milli servetinin b?t?n Irak halk?na ait tezleri vard?. Ama zamanla bir?ok olaylar oluyor. Bu politikalar?n ger?ekle?me ?ans?n?n azald???, ?o?ald??? durumlar g?r?yorsunuz. Mesela ?u anda Irak??n b?l?nmemesi tezinde herkesin s?k?nt?s? var. Kimse istemiyor, ??nk? b?l?nm?? bir Irak baz?lar?n?n i?ine gelmekle beraber, b?lgenin genel istikrar? i?in ?ok tehlikeli. Ama bunu bir t?rl? temin edemiyorlar.?
?Kat? politikalarla bir yere var?lamaz?
Politikalar?n her zaman elden ge?irilmesi gerekti?ini, politikalar?n uyum meselesi oldu?unu ifade eden ?zk?k, ?Benim politikam budur, ben b?yle gidece?im? deyip kat? politikalarla bir yere var?lamayaca??n? s?yledi.
Kuzey Irak??n devlet meselesi oldu?unu belirten ?zk?k, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Bu konu b?t?n?yle siyasidir, onun i?erisindeki askeri konu, g?venlik konular? bellidir. Bunlar PKK?d?r, oradaki silahl? gruplard?r. Onlarla Silahl? Kuvvetler u?ra?acakt?r. Ama bu u?ra?? ayn? zamanda siyasetle de ili?kilidir. Onun i?in Genelkurmay Ba?kan?m?z ?Siyasi hedef verilmelidir? diyor. O siyasi hedefi destekleyecek askerlerdir. Bu konu siyasi bir konudur, dolay?s?yla benim bir ?ey s?ylemem fayda temin etmez. Tabii ki kendime g?re d???ncelerim vard?r, ama insanlar b?t?n bilgilere vak?f olarak bir de?erlendirme yaparsa o daha do?ru olur. Genel prensip olarak s?yleyece?im politikalar daima g?zden ge?irilmelidir, hep masa ?zerinde olmal?d?r.? (HABER MERKEZ?)

??stanbul?daki sempozyuma Kenan Pa?a da kat?lmad??

?stanbul?da harp akademilerinde yap?lan ?G?venli?in yeni boyutlar? ve uluslararas? ?rg?tler? konulu sempozyuma davetli oldu?u halde kat?lmad??? y?n?nde ele?tirildi?i hat?rlat?lan ?zk?k, bu t?r toplant?lara imkan? olan?n gidece?ini, imkan? olmayan?n gidemeyece?ini belirterek ?Torumtay Pa?a orada m?yd?, Kenan Pa?a orada m?yd?? Do?an Pa?a orada m?yd?? diye sordu.
Bu t?r ?al??malar?n bilimsel ?al??malar oldu?unu ve orada bulunmaktan zevk duyaca??n? belirten ?zk?k, ancak bunlar?n hepsine kat?lamayaca??n?, program?n?n uygun olmas?, imkanlar?n elvermesinin her zaman m?mk?n olamayaca??n? s?yledi.
Toplant?da Amerika kar??t? bir hava do?du?u iddialar?na y?nelik, kendisinin orada olmad??? i?in oradaki havay? bilemedi?ini ifade eden ?zk?k, ?unlar? kaydetti: ?Her ?eyin bir sebebi vard?r, hi?bir ?ey sebepsiz durup dururken olu?maz. Sebep tabii zamana ve olaylara ?ok ba?l?d?r. E?er b?yle bir hava varsa, tabii oturup muhataplar?n?n da bunu d???nmesi laz?m. E?er muhatap Amerika ise Amerika da neden bu i?ler b?yle oluyor diye mutlaka d???n?yordur. Ama ?b?r taraftan toplant?da sadece askerlerin de?il entelekt?el bir grubun bulundu?u da dikkate al?nmal?d?r.?

Hudson Enstit?s??ndeki toplant?

Amerika Birle?ik Devletleri?ndeki Hudson Enstit?s??nde yap?lan toplant?yla ilgili sorular? da yan?tlayan Orgeneral ?zk?k, o konuda bir bilgisi olmad???n? belirtti. Orgeneral ?zk?k ?unlar? kaydetti: ?Gazeteci han?mefendi ?Kesin b?yledir? diyor, baz?lar? ?Hay?r b?yle bir ?ey olmad?? diyor. Benzer toplant?lar olmu?tur benim zaman?mda da. Bu toplant?lar her ?eyin serbest?e s?ylenebildi?i toplant?lard?r. Orada birisi b?yle s?yledi diye, b?yle hemen reaksiyon g?steriyoruz. Biz T?rkiye olarak ?ok hassas?z, ben o kadar reaksiyon g?stermiyorum. Neden g?stermiyorum, ??nk? uluslararas? toplant?larda ?ok bulundum. Yugoslavya harekat? s?ras?nda en kritik g?nlerde, insanlar?n meseleleri nas?l k?zmadan so?ukkanl?l?kla ele ald?klar?n? ve en ?etin meseleleri konu?arak, kavga etmeden, d?v??meden ??zebildiklerini g?rd?m. B?t?n bunlardan ders ald?m.?
www.evrensel.net