ABD ortak operasyon iddias?n? yorumlad?: Casus roman? gibi

ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Tom Casey, Washington Post?taki operasyon haberini ?ti?ye ald?. Casey, ?Bir casus roman? i?in harika bir temel gibi geliyor bana? dedi.


ABD D??i?leri Bakanl???, Washington Post gazetesinin T?rkiye ve ABD?nin PKK?ye kar?? ortak askeri operasyon haz?rlad??? iddias?n?n ger?e?e dayand???n? sanmad???n? bildirdi ve ?Casus roman? gibi? ?eklinde nitelendirdi. Bakanl???n S?zc? Yard?mc?s? Tom Casey, iddia i?in ?Bir casus roman? i?in harika bir temel gibi geliyor bana? dedi.
Tom Casey, g?nl?k ola?an bas?n bilgilendirme toplant?s?nda Washington Post?un tan?nm?? k??e yazar? Robert Novak??n, ABD ve T?rkiye?nin PKK?ye kar?? ortak askeri operasyon haz?rlad??? iddias?na dikkat ?ekilmesi ?zerine ?u kar??l??? verdi: ?Bir casus roman? i?in harika bir temel gibi geliyor bana. Bu konuda bilgim yok, olsa da yorum yapma durumunda olmazd?m. E?er ABD?nin istihbarat faaliyetlerine ili?kin yorum istiyorsan?z, ilgili istihbarat kurulu?lar?na ba?vurman?z gerekir.?
Bunun ?zerine haberin do?ru olmad???n? s?yleyip s?ylemedi?i sorulmas? ?zerine S?zc? Yard?mc?s? Casey, ?Bundan, ger?e?e dayand???na inanmak i?in bir nedenim olmad???n? ??karabilirsiniz, ancak h?k?metin di?er kurulu?lar?na ba?vurarak do?rulu?unu ?ek etmeye davet ediyorum? yan?t?n? verdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net