J?N ? J

 • Milliyet gazetesinin, ?nder Y?lmaz-Ankara mahre?li haberinde, MHP Genel Ba?kan?na atfen ?u bilgilere yer veriliyor:
  Devlet Bah?eli, ?DTP?nin, eylemlerinde hep kad?nlar? ?n plana ...


  Milliyet gazetesinin, ?nder Y?lmaz-Ankara mahre?li haberinde, MHP Genel Ba?kan?na atfen ?u bilgilere yer veriliyor:
  Devlet Bah?eli, ?DTP?nin, eylemlerinde hep kad?nlar? ?n plana ??kard???n?? s?ylemi?. ?Bizim, ?zellikle erkek milletvekili arkada?lar?m?z?n bunlara laf atmas? veya kavga g?r?nt?s? vermesi, PKK ve DTP?nin i?ine gelecektir. MHP ?at??mac? olmakla su?lanacakt?r. Bu nedenle ?ok uyan?k olmak zorunday?z? demi?. Devlet Bah?eli, Meclis?e giren DTP?li 9 kad?n milletvekiline kar?? dikkatli olunmas?n? istemi?. Kad?n vekil say?s?n?n fazlal???n?n bilin?li bir tercih olabilece?ini vurgulam??.
  Kedinin uzanamad??? ci?ere pis demesi meselini hat?rlar m?s?n?z? Demokratik K?rt hareketi, feodal-ataerkil yap?ya kar?? da ?nemli bir m?cadele veriyor ve en feodal b?lgeden 7 kad?n milletvekili ??karmay? ba?ar?yor. ?teki d?zen partileri ise, her t?rl? gericili?e-despotizme s?k?ca tutunuyor ve kad?nlara kar?? barikatlar? tutmaya devam ediyorlar. Bah?eli ve di?erleri, meseleye biraz da bu a??dan bakamaz m?? Demokratik tutumdan ??renmeye ?al??mak yerine, burada bile bir ?apano?lu bulmaya ?al??mak ne yetenek?Demokratik K?rt hareketinin bir unsuru olarak kad?nlar bar?? i?in, ??z?m i?in, evlat ac?s?na son vermek i?in kendilerini ?ne at?yorlar, kavgan?n ortas?na beyaz ketenlerini at?yorlar eski bir gelene?e yaslanarak. Ama y?rekleri nas?r ba?lam?? olanlar, Ba?bakan Erdo?an gibi, ?kad?n da olsa, ?ocuk da olsa gereken yap?lacakt?r? diyebiliyor. Kad?nlardan, kad?nlar?n vicdan?ndan ??renmek gerek!
  DTP?li di?er kad?n vekil ?stanbul?dan. Bah?eli gibi, siyasi polis de dikkat etmi? DTP?li kad?nlardan Sebahat Tuncel?e. Emekli Yarg?tay Ba?savc?s? Sabih Kanado?lu?nun dikkati de Tuncel?in ?st?nde.
  Yak?n zamanda TV?de de yay?nlanan ?Az?nl?k Raporu? isimli film; g?venlik devleti yakla??m?n?n varaca?? adaletsiz, yanl?? ve bu nedenlerle insanl?k d??? sonu?lar? ?arp?c? bi?imde g?steriyordu. Filmde, ABD?de uygulanmakta olan ??n su?? ad? verilen program?n su?lar? ?nleme ve dolay?s? ile insanlara huzur vaadinin; yap?lan insani hatalarla nas?l yanl?? sonu?lara ula?abilece?i ve binlerce su?suz insan i?in nas?l bir cehennem olabilece?i anlat?l?yor.
  Ger?ek ya?amda; yaln?z T?rkiye?de de?il, egemenli?ini muhalefeti bast?rma ?zerinden s?rd?ren t?m despotik rejimlerde, insan olma m?cadelesinin b?y?k y?k?n?, siyasi muhalifler ta??r.
  Bu c?mlelere neden mi ihtiya? duydum?
  Sebahat Tuncel; Meclis?e kay?tta parmak izi al?n?rken ??pheci davranm?? ve sebeplerini sorgulam??. Bir siyasi tutuklu olarak Sebahat Tuncel; ki?isel ?zelliklerin, ki?inin ?zeline ait ?eylerin otoritenin g?c? taraf?ndan h?rpalanmas?n?, m?dahale edilmesini ya?am?? bir insan. Bu nedenle, ??pheci davranmas?n? anlamak laz?m.
  Parmak izi al?nmas?, bir k?s?m su?lara y?nelik bir delil tespit y?ntemi asl?nda. Cinayet, h?rs?zl?k gibi, parmak izinin ?nem ta??d??? i?lerdir bunlar. Gerisi; su?un delillerinin toplanmas?n?n ?tesine ge?en ama?, ki?isel kontrol ve ki?ili?e m?dahale anlam? ta??r. Demokratik ve hukuka ba?l? bir ?lkede, ki?ili?e m?dahale amac? me?ru kabul edilemez.
  Parmak izi al?nmas?, bir ki?ili?e m?dahale y?ntemi olarak, siyasi tutuklu ve h?k?ml?lere y?nelik bir y?ld?rma i?lemi olarak da kullan?labiliyor. Sebahat Tuncel?in parmak izi sorgulamas? vesilesiyle, toplum umar?m bu sorun ?zerine d???nme ve tart??ma f?rsat? bulur.
  Yeni Meclis?in ge?ici ba?kanl?k divan?nda 2 gen? DTP?li kad?n olacak. Biri Batman?dan Ayla Akat, di?eri cezaevinden gelen Sebahat Tuncel. Ayla Akat, demokratik kad?n hareketinin ?nemli aktivistlerinden biri ve kad?n intiharlar?n?n ba?kenti Batman?dan geliyor. Sebahat Tuncel ise, yasal bir siyasi partinin mahalle ?al??malar? ?zerinde bask? olu?turmak amac?yla, tutuklanm?? bir hem?ehrimiz, Malatyal? bir gen? kad?n. ?kisini Meclis ba?kanl?k divan?na ta??yan kaderin cilvesi, demokratik k?lt?r?n geli?mesine hizmet edebilir.
  ?kisine de kolay gelsin.
  Y?ld?z ?mrek Kolua??k
  www.evrensel.net