Fotoğraf: Evrensel

Cezaevi ziyaretleri s?n?rlanmamal?

T?rkiye ?nsan Haklar? Vakf? (T?HV), i?kenceyi ?nlemede en ?nemli ara?lardan biri olan al?konulma mekanlar?na ziyaretin gizli kayg?larla s?n?rlanmamas? gerekti?ini vurgulad?.


T?rkiye ?nsan Haklar? Vakf? (T?HV), i?kenceyi ?nlemede en ?nemli ara?lardan biri olan al?konulma mekanlar?na ziyaretin gizli kayg?larla s?n?rlanmamas? gerekti?ini vurgulad?. T?HV?den yap?lan yaz?l? a??klamada, 2005 y?l?nda y?r?rl??e giren H?k?ml? ve Tutuklular?n Ziyaret Edilmeleri Hakk?nda Y?netmelik?te 28 Temmuz?da yap?lan de?i?ikli?in medyada pop?lerlik ile ger?eklik aras?ndaki ?izgi g?z ard? edilerek, ??calan?a ziyaret yasa??? veya ?DTP?li milletvekillerine Apo?yu ziyaret yasa??? gibi tek partiye ya da tek ki?iye hatta tek niyete indirgenerek ele al?nd???na i?aret edildi.
?Yap?lan bu de?i?iklikle toplumun ?styap? kurumlar?n?n ba??nda gelen, TBMM?deki temel unsurlardan milletvekillerinin devlete ait bir kurum olan cezaevlerini denetleme yetkisinin s?n?rlanmas? sonucunu da yaratmaktad?r? denilen a??klamada, tutuklu veya h?k?ml?n?n cezaevine girdi?i ?? g?n i?inde kendisini ziyaret edeceklerin isimlerini idareye vermesiyle ilgili de?i?iklik de ele?tirildi.
Y?netmeli?in 40. maddesinde yap?lan de?i?iklikle cezaevlerine gidebilecek milletvekillerine s?n?rlama getirildi?ine i?aret eden T?HV, de?i?iklikle, kamu bar???na kar?? i?lenmi? su?lar, devletin g?venli?ine ili?kin su?lar, anayasal d?zene ve bu d?zenin i?leyi?ine kar?? su?lardan tutuklu ya da h?k?ml? olanlar?n da ziyaretine yasak getirildi?ini belirtti. A??klamada, bunlar d???nda Ter?rle M?cadele Kanunu?nda say?lan su?lar? i?leyen ki?ilerin de ziyaret edilemeyenler kapsam?nda bulundu?u kaydedildi.
Adli siyasi ayr?m?
Bu d?zenleme sonucu adli su?lular ile siyasi kapsamdaki su?lular aras?nda adliler lehine bir ayr?m yap?ld???na dikkat ?eken T?HV, de?i?iklikle toplumun ?styap? kurumlar?n?n ba??nda gelen TBMM?deki temel unsurlardan milletvekillerinin devlete ait bir kurum olan cezaevlerini denetleme yetkisinin s?n?rlanmas? sonucunu yaratt??? ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net