Elektrikte as?l sorun ?zelle?tirme

Elektrik M?hendisleri Odas? (EMO) ?zmir ?ubesi y?netimi son g?nlerde elektrik ?ebekelerinde s?k s?k ya?anan ar?zalar ve b?y?k oranl? gerilim d????lerinin sorumlusunun mevcut piyasa mant??? oldu?unu s?yledi.


Elektrik M?hendisleri Odas? (EMO) ?zmir ?ubesi y?netimi son g?nlerde elektrik ?ebekelerinde s?k s?k ya?anan ar?zalar ve b?y?k oranl? gerilim d????lerinin sorumlusunun mevcut piyasa mant??? oldu?unu s?yledi.
Konuya ili?kin yap?lan bas?n toplant?s?nda EMO ad?na konu?an ?zmir ?ube Sekreteri Mehmet G?zel, elektrik sisteminin ?retim, iletim ve da??t?m olarak birbirinden ayr?lmaz ?? temel unsur ?zerinden y?r?t?lmesi gerekirken, ?zelle?tirme i?in par?aland???n? s?yledi. Sekt?r?n ?serbestle?tirme? ad?na sahipsiz b?rak?ld???n? belirten G?zel, elektrik sisteminin ve sekt?r?n?n giderek s?rekli, kaliteli ve ekonomik elektrik temininden uzakla?t???n? ifade etti. Y?llard?r termik santrallerin ihmal edilen yenileme yat?r?mlar?, hidrolik santrallerin su seviyesi ve bak?m-onar?m ?al??malar? nedeniyle elektrik kapasitesinin y?zde 69?unun kullan?labildi?ini kaydeden G?zel, bunun TE?DA? y?netimi taraf?ndan da kabul edildi?ini s?zlerine ekledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan??n?n ?Elektrik kesintisi olmayacak? s?zlerinin ger?e?i yans?tmad???n? s?yleyen G?zel, ??zellikle Akdeniz ve Ege b?lgelerinde programs?z kesintiler yap?l?yor. ?retimdeki s?k?nt?lar sadece ?kurakl?k ve s?cak hava ko?ullar?? ile a??klanamaz. Sorun bunlardan ?ok, enerji alan?n?n tamamen serbest piyasaya b?rak?lmas?ndan ve son 5 y?lda yat?r?m yap?lmamas?ndan kaynaklan?yor? dedi.
Abone say?s? art?yor, personel say?s? d???yor
Zirai ve sanayi kullan?m?n?n yo?un oldu?u Ege B?lgesi?nde de a??r? gerilim d????leri oldu?unu belirten G?zel, ?zmir?de 2000-2006 y?llar? aras?nda abone say?s?n?n y?zde 40, t?ketimin y?zde 30 artmas?na ra?men, personel say?s?n?n y?zde 31 azald???n? belirtti. T?m bu ger?ekler ortada dururken ?zel sekt?r temsilcilerinin, sorunun ?retim ve da??t?m?n ?zelle?tirilmemesinden ge?ti?ini s?ylediklerini hat?rlatan G?zel, ?Bu en hafif deyimle ?arp?tmad?r. ?retimin yetersiz oldu?u ortamlarda ?zelle?tirme ?retimi art?r?c? de?il kaos ortam?n? derinle?tirici etki yarat?r? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net