Keyfi uygulama durduruldu

E?itim Sen Genel Sekreteri Emirali ?im?ek, sendikalar?n?n y?r?tt??? hukuk m?cadelesi sonucunda AKP?nin, E?itim Ara?lar? Y?netmeli?i ile yaratt??? keyfi uygulamalar? durdurduklar?n? kaydetti.


E?itim Sen Genel Sekreteri Emirali ?im?ek, sendikalar?n?n y?r?tt??? hukuk m?cadelesi sonucunda AKP?nin, E?itim Ara?lar? Y?netmeli?i ile yaratt??? keyfi uygulamalar? durdurduklar?n? kaydetti.
?im?ek d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, 2 A?ustos 2006?da y?r?rl??e giren ?Milli E?itim Bakanl??? Ders Kitaplar? ve E?itim Ara?lar? Y?netmeli?inde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Y?netmelik? ile Talim Terbiye Kurulu Ba?kanl????n?n merkezi denetleme yetkisinin son buldu?una dikkat ?ekti.
?im?ek, y?netmeli?e kar?? dava a?t?klar?n? ve Dan??tay??n, AKP?nin haks?z kazanca yol a?acak, e?itim ara?lar?n? niteliksizle?tiren, e?itim-??retimin kalitesini daha da d???recek s?z konusu giri?imine ?dur? dedi?ini aktard?. Kararla dijital ?l?? aletleri, tepeg?z, deney t?p?, yo?alt?m malzemelerinin e?itim arac? say?lmaya devam etti?ini dile getiren ?im?ek, ?En ?nemlisi y?netmelik de?i?ikli?inde yer alan ?ve benzerleri? ifadesiyle h?k?metin her arac? e?itim arac? olmaktan ??karmas?na imkan veren keyfi tutumunun ?n?ne ge?ilmi?tir? dedi. ?im?ek, MEB?in yarg? karar?na uyarak 2 A?ustos 2006?dan bu yana ger?ekle?tirdi?i t?m ihaleleri ve al?mlar? iptal etmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net