pandoran?n kutusu ya da (imrenilecek) bir ?zele?tiri...

 • Selam Mehmet,
  Bu a??klama, bir payla??m gereksiniminden kaynaklan?yor, belki bir anlamda kendime de ?zele?tiridir...


  Selam Mehmet,
  Bu a??klama, bir payla??m gereksiniminden kaynaklan?yor, belki bir anlamda kendime de ?zele?tiridir...
  Ge?en haftalarda, Pandora?n?n kutusunda (se?im sand???nda) ?stanbul 3. B?lge?den ba??ms?z milletvekili se?ilen Sebahat Tuncel?in umuda yolculu?unu ?izerken, i?eriden uzanan?n bir kad?n kolu olmas? gerekti?i asl?nda akl?ma d??m??t?... (karikat?r 1)
  Tabiri caizse; erkek egemen bilin?alt?n?n kolayc?l???na ka?an, i?eriden d??ar?ya uzanan kolun cinsel ayr?m?n? ?nemsemeyen, simgesel bir tablo ??km??t? ortaya... Bilmem do?ru bir tarif olabildi mi ama, bir k?sm?m?z?n ?fazla kurcalama hocam, ?nemli olan buradaki mesaj?, bir k?sm?m?z?n da ?ama cezaevinden ??kan bayand?, buraya ise erkek kolu ?izilmi?? ?eli?kisinden hareketle ?u an fazla kurcalam?? oldu?um bu ?izimimi, Naz?m Usta?n?n -alta al?nt?land?rd???m- bu ?iirinde benzerlikler kurarak d?zeltmeye karar verdim. Ve bir nebze rahatlad?m...(karikat?r 2)
  Karikat?r? bir konu ile s?n?rlay?nca, anlam? ne kadar daralsa da baz? karikat?rlerde bunu a?mak gerekiyor diye d???n?yorum. Baz? karikat?rler ise, s?n?r? -konusu- ne kadar dar olursa olsun evrensel de?erler i?eriyor... ?izgimi her ne kadar sadele?tirmekten yana olsam da bazen detaylar ?ok ?nem ta??yor... ?Kurcalamak? bu anlamdayd?...
  ?izimi tekrar g?nderiyorum. Tabi, ille bu haliyle tekrar yay?nlans?n diye bir h?rs?m?n olmad???n? belirtmeliyim... Ama ar?ivinizde bu son haliyle yer al?rsa, belki tekrar gerekece?i bir g?n olacakt?r...
  Yeni ?izgilerde bulu?mak ?zere, selam ve sevgilerimle...Naz?m?dan:?Sen mutlulu?un resmini yapabilir misin Abidin???in kolay?na ka?madan amaG?l yanakl? bebesini emziren melek y?zl? anneci?in resmini de?ilNe de ak ?rt?de elmalar?nNe de akvaryumda su kabarc?klar?n?n aras?nda dola?an k?rm?z? bal???nkiniSen mutlulu?un resmini yapabilir misin Abidin?1961 yaz? ortalarindaki K?ba?n?n resmini yapabilir misin??ok ??k?r ?ok ??k?r bug?n? de g?rd?m, ?lsem de gam yemem gayr??n?n resmini yapabilir misin ?stad?
  Vahit Ak
  www.evrensel.net