Maliye?den ?bilgisayarl?? takip

Maliye Bakanl???, vergi gelirlerini art?rmak i?in tedbirlerini geni?letiyor.
Bu kapsamda 2007 y?l? sonuna kadar vergi ileti?im sistemi kuracak olan bakanl?k, vergi dairesi kay?tlar?nda yer alan tahakkuk ve tahsilata y?nelik


Maliye Bakanl???, vergi gelirlerini art?rmak i?in tedbirlerini geni?letiyor.
Bu kapsamda 2007 y?l? sonuna kadar vergi ileti?im sistemi kuracak olan bakanl?k, vergi dairesi kay?tlar?nda yer alan tahakkuk ve tahsilata y?nelik bilgilerini de ?m?kellef cari hesab?? ad?yla tek bir hesapta toplayacak. Maliye Bakanl????n?n haz?rlad??? 2007 y?l? Merkezi B?t?e Ger?ekle?meleri ve Beklenti Raporu?na g?re Maliye Bakanl???, vergi ka?ak??lar?na alaca?? tedbirlerle g?z a?t?rmayacak. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net