H?rriyet?in tahmini ?agrandize? ??kt?

H?rriyet yazarlar?n?n se?im tahminlerini tutturamamalar? tart??mas? b?y?yor. B?y?k iddialarla yap?lan tahminlerle se?im sonu?lar?n?n hi?bir alakas? olmamas?, H?rriyet yazarlar?n?n di?er medya organlar? taraf?ndan alay konusu ...


H?rriyet yazarlar?n?n se?im tahminlerini tutturamamalar? tart??mas? b?y?yor. B?y?k iddialarla yap?lan tahminlerle se?im sonu?lar?n?n hi?bir alakas? olmamas?, H?rriyet yazarlar?n?n di?er medya organlar? taraf?ndan alay konusu yap?lmas?na neden olmu?tu. Sonunda gazetenin genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k tahmin konusuna el att?.
H?rriyet?in se?im tahminleri tutmay?nca, se?imden ?nce b?y?k iddialarla ana sayfaya yerle?tirilen tahminler, se?imden sonra hemen internet sitesinden kald?r?lm??t?. CHP-MHP koalisyonu bekleyen H?rriyet yazarlar? hayal k?r?kl???na u?ram??t?. Ertu?rul ?zk?k, tahminlerle ilgili bir yaz? yazarak ?agrandize oldu? gibi anla??lmaz bir sonuca vard?.
?Se?imden ?nce, izlenim yazmaya giden arkada?lar?ma kefil olmad???m? yazm??t?m. ?imdi g?r?yorum ki, rahatl?kla kefil olabilirmi?im? diyen ?zk?k, bu iddias?n? ??yle a??klad?: ?AKP?ye d??manl?k derecesinde kar?? olanlar daha m? ?ok yan?ld?? Onu da dikkatle inceledim. Do?rusu ben bu konuda o kadar belirgin bir korelasyon kuramad?m. Elbette CHP?ye yak?n duran ve yan?lan arkada?lar?m?z var. Ama bunun aksi de ge?erli.?
Bunu ?rneklerle a??klamaya ?al??an ?zk?k, ?bir ilde 1 milletvekili yan?lsan?z, toplamda bu 81 milletvekili yap?yor? gibi bir hesap yapt?. ?Yani bizim yan?lg?m?z, bunlar?n toplam sonucunu vermek olmu?...? karar?na varan ?zk?k, ??kard??? sonucu ??yle a??klad?: ?O da bu arkada?lar?m?z?n normal yan?lma paylar?n? agrandize etmi?...?
T?rk?e s?zl?klerde bulunmayan ?agrandize? s?zc???, Bat? dillerinde ?b?y?tmek? anlam?nda kullan?l?yor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net