?Kadrolara dokunmay?n?

BES Ba?kan? Mustafa ??nar, SSK, Emekli Sand??? ve Ba?-Kur?un Sosyal G?venlik Kurumu (SGK) ?at?s? alt?nda birle?tirilmesiyle sa?l?kta ma?duriyet ya?at?lmak istenirken, bu sefer de SGK ?al??anlar?n?n i? g?vencesine g?z dikildi?ini s?yledi.


BES Ba?kan? Mustafa ??nar, SSK, Emekli Sand??? ve Ba?-Kur?un Sosyal G?venlik Kurumu (SGK) ?at?s? alt?nda birle?tirilmesiyle sa?l?kta ma?duriyet ya?at?lmak istenirken, bu sefer de SGK ?al??anlar?n?n i? g?vencesine g?z dikildi?ini s?yledi.
??nar d?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, ?? kurumun tek ?at? alt?nda birle?tirilmesini ?ng?ren yasan?n hen?z y?r?rl??e girmeden uygulanmas?n?n, toplum ve ?al??anlar a??s?ndan ma?dur edici ve telafisi m?mk?n olmayan sonu?lar yaratt???na de?indi. ??nar, SGK?n?n son olarak SSK, Emekli Sand??? ve Ba?-Kur il m?d?rl?klerinde fatura ve re?ete komisyonlar?nda ?al??an personele 25 Temmuz 2007?de bir genelge yollayarak ?e?itli illere nakil talep formu da??tt???n? ve ?al??anlardan 3 A?ustos?a kadar tercih yap?lmas? istendi?ini bildirdi.
BES?in, SGK?n?n mal varl??? ve ek ?deme y?netmeli?i gibi uygulamalar?nda yarg? yoluna gitti?ini hat?rlatan ??nar, ?Sosyal g?venlik hizmetinin etkin ve ula??labilir, ?cretsiz bir hizmet oldu?unu savunuyoruz. Bu hizmeti sunan emek?ilerin ise sorunlar? ??z?lm??, insanca ya?ayabilece?i adil bir ?cret sistemi sa?lanm?? bir ortamda hizmet ?retmeleri daha sa?l?kl? olacakt?r. Ancak son uygulamalarla birlikte ba?ta ?cretler olmak ?zere i? g?vencesi ve i?yerini kaybetmeye y?nelik uygulamalarla kar?? kar??yalar? diye konu?tu.
??nar, AKP?yi, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? ve SGK Ba?kanl????n?, ??al??anlar? ma?dur eden uygulamalar?n?zdan vazge?iniz? s?zleriyle uyard?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net