Kad?n i??ilerin y?zde 37.4?? haklar?n? bilmiyor

?z ?plik-???in Kayseri?de tekstil i??isi kad?nlara uygulad??? ankete g?re kad?nlar?n y?zde 37.4?? yasal haklar?n? bilmiyor.
?z ?plik-??, AB?nin destekledi?i ve Kayseri Kocasinan Belediyesi


?z ?plik-???in Kayseri?de tekstil i??isi kad?nlara uygulad??? ankete g?re kad?nlar?n y?zde 37.4?? yasal haklar?n? bilmiyor.
?z ?plik-??, AB?nin destekledi?i ve Kayseri Kocasinan Belediyesi ortakl???yla ?Sosyal Diyalog Yoluyla Tekstil Sekt?r?ndeki Kad?nlar?n ?al??ma Ko?ullar?n?n ?yile?tirilmesi Projesi?ni hayata ge?irdi.
Kayseri Organize Sanayi B?lgesi?nde tekstil sekt?r?nde faaliyet g?steren ?stikbal, Yata? ve Soley fabrikalar?nda ?al??an ?o?u 30 ya? alt?nda ve bekar 250 kad?nla yap?lan anket sonu?lar?na g?re, kad?nlar?n y?zde 48.2?si i?yerlerinde erkeklerle e?it ?artlarda ?al??t???na inand???n? belirtirken, y?zde 34?? e?it ?artlarda ?al??mad???n? ifade etti. Anket sonu?lar?na g?re kad?nlar?n y?zde 23?? ilkokul, y?zde 11?i ortaokul, y?zde 45.5?i lise, y?zde 9?u ?n lisans, y?zde 7?si lisans, y?zde 1?i y?ksek lisans ve ?zere e?itimli; y?zde 0.5?inin ise okuryazar olmad??? ortaya ??kt?. Anket sonu?lar?na g?re kad?nlar?n y?zde 64.4?? maddi zorluklar ya?amad?klar? takdirde ?al??mak istemediklerini belirtiyor. Organize sanayide kre? a??lmas? durumunda, kad?nlar?n i?ten ayr?lmayacaklar?n?n ortaya ??kt??? anket sonucunda ?z ?plik-??, yasal sendikal haklar, i? sa?l??? ve i? g?venli?i, ?al??ma ko?ullar?, motivasyon, cinsiyet ayr?mc?l??? gibi temel sorunlar hakk?nda e?itim ?al??malar? da d?zenledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net