GER?EK

 • THY patronu, grev oylamas?nda ?hay?r? ??kmas? i?in bask?lar?n? art?r?yor. ?nceki g?nk? Evrensel?de; T?rk-?? Genel Ba?kan? ve Harb-??, Haber-??, Teksif, Petrol-??, Belediye-?? genel ba?kanlar?n?n konuya ili?kin de?erlendirmeleri...


  THY patronu, grev oylamas?nda ?hay?r? ??kmas? i?in bask?lar?n? art?r?yor. ?nceki g?nk? Evrensel?de; T?rk-?? Genel Ba?kan? ve Harb-??, Haber-??, Teksif, Petrol-??, Belediye-?? genel ba?kanlar?n?n konuya ili?kin de?erlendirmeleri vard?. Genel ba?kanlar, THY patronunun giri?imlerinin ve uzla?maz tutumunun, asl?nda sald?r?n?n sadece THY ?al??anlar?na kar?? de?il kendi ?yesi i??ilere de; t?m di?er i??ilere de y?nelik oldu?unu g?sterdi?inin fark?ndad?rlar. Ve onlar, bu nedenle de Hava-?? Sendikas??na destek verdiklerini, THY emek?ilerinin yan?nda olacaklar?n? s?yl?yorlar.(*)
  Elbette haberi okuyunca ilk akla gelen; ?Oh be! ne g?zel konu?mu? sendika ba?kanlar?!? oluyor. Ancak hemen arkas?ndan akla; ??yi g?zel de THY patronu bu deme?lerden hi? etkilenmez ki? THY ?al??anlar?na bask?lar?n? s?rd?r?r. Dolay?s?yla da THY ?al??anlar? da bu deme?leri sadece deme? olarak g?r?r. Dahas? i??iler ve kamuoyu, b?yle durumlarda sendikac?lar?n gayet g?zel deme?ler verdiklerini bilirler ve sendika y?neticilerinin ne s?yledi?ini ?ok umursamazlar? fikri geliyor. B?t?n bunlar?n ?tesinde ortada bir s?re sonra ?olacak bir ?ey? yoktur. Tersine olmakta olan, THY patronunun i?ten atma tehdidine kadar varan bir ?grev oylamas?? zorlamas? vard?r ve i??ilerin yan?nda oldu?unu s?yleyen sendikac?lar, s?ylemden bir ad?m ileri ge?erek bunu hem THY ?al??anlar?na hem de THY patronuna g?stermek y?k?ml?l???ndedir.
  THY patronunun tutumundan ?yle anla??lmaktad?r ki o, sendikadan kurtulmak istemekte; dolay?s?yla grev oylamas?yla birlikte sendikay? d??lamay? hesaplamaktad?r. B?ylece patron, toplus?zle?meyi gereksiz hale getirerek bireysel s?zle?meye d?nmeyi ama?lamaktad?r. Benzer ama?lar?n haberle?me ve askeri i?kolunda da oldu?u, oradaki s?zle?melerin de esnek ?al??ma dayatmas? nedeniyle t?kand??? art?k bilinmektedir.
  Bu durum, i??ilerin her ?? i?kolunda da ortak hareket etmesi gerekti?ine, hatta art?k sadece bu i?kollar?n? da a?arak t?m i?kollar?ndaki i??ilerin ortak eylemine d?n??mesine i?aret etmektedir.
  ???i s?n?f?n?n m?cadelesinin d?zeyi ve sendikalar?n da gayretleriyle nas?l k??eye s?k??m?? oldu?u g?z ?n?ne al?nd???nda; bug?n sendikal hareketin itildi?i k??eden ??kmas? i?in birlikte davranman?n son derece ?nemli oldu?u herkes i?in g?r?l?r bir ger?ektir. Sadece g?zel laflarla, dilek ve temennilerle ge?irilecek zaman yoktur. Bunun da ?tesinde, e?er ortak davran?l?rsa; AKP ve h?k?metinin kazand??? se?im zaferinin r?zgar?n? da arkas?na alarak i??ilere, onlar?n haklar?na kar?? sald?r?ya ge?en THY patronunu p?sk?rtmek; ?teki i?kollar?ndaki m?cadeleleri de birle?tirip ba?ar? i?in ad?mlar atmak olanakl?d?r. Bu y?zden de THY?deki emek?ilerin m?cadelelerinin kazan?m? herkesin kazan?m?, eme?in kazan?m? olacakt?r.
  D?nk? Evrensel?de yer alan Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu?nun Hava-?? Genel Ba?kan? Atilay Ay?in?i ziyareti, umar?z ki birilikte davranmak i?in harekete ge?menin ilk ad?m? olur. Ayn? zamanda ?? sendikan?n konumu d???n?ld???nde, bug?n; ?stanbul ?ubeler Platformu, ?stanbul Sendikalar Birli?i gibi platformlar?n canland?r?lmas? i?in olup bitenlerin bir f?rsat say?lmamas? i?in de bir neden yoktur. ??nk? sendika ?ubeleri aras?nda ger?ekle?ecek b?yle bir dayan??ma, s?n?f karde?li?i ruhunun yeniden canlanmas? i?in ?nemlidir. Ge?mi? deneyimler g?z ?n?ne al?nd???nda bug?n bu ihtiyaca yan?t vermenin ?ok daha ?nem kazand???n? s?yleyebiliriz.

  (*) Ne var ki bu a??klamalar, bu sendika ba?kanlar?n?n bir araya gelerek yapt?klar? a??klamalar de?il, Evrensel muhabirinin sorular? ?st?ne s?yledikleridir. G?n?l; bu sendikac?lar?n bas?n?n kar??s?na ??karak bu a??klamalar? yapmalar?n? ve s?ylediklerinin gere?i i?in ?ubelerine, ?yelerine gerekli direktifleri vermi? olmalar?n? isterdi.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net