03 Ağustos 2007 00:00

?ok dilli belediyecili?e yasak insanl?k su?udur

K?rt edebiyat?? Mehmed Uzun, Diyarbak?r Sur Belediyesi?nin ald??? ??ok dilli belediyecilik? karar? nedeniyle a??lan soru?turma ve davalar? ?insanl?k su?u? olarak yorumlad?. Uzun, bu t?r antidemokratik kararlara en iyi yan?t?n ...

Paylaş

K?rt edebiyat?? Mehmed Uzun, Diyarbak?r Sur Belediyesi?nin ald??? ??ok dilli belediyecilik? karar? nedeniyle a??lan soru?turma ve davalar? ?insanl?k su?u? olarak yorumlad?. Uzun, bu t?r antidemokratik kararlara en iyi yan?t?n K?rt?enin daha yayg?n hale getirilmesi oldu?unu belirterek, K?rtlerin t?m toplumsal yap?lar?yla, kurum ve kurulu?lar?yla, bireysel ?abalar?yla kendi dillerine, kimliklerine, k?lt?r miraslar?na sahip ??kmas?n? istedi.
K?rt edebiyat?? Mehmed Uzun, Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir ve g?revden al?nan Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba? hakk?nda, ??ok dilli belediyecilik? karar? nedeniyle 3.5 y?la kadar hapis istemiyle dava a?mas?na tepki g?sterdi. Uzun, bu t?r kararlar? ve uygulamalar? ?z?c? buldu?unu belirterek, bu durumu ?iddetle protesto etti?ini s?yledi. S?z konusu karar ve uygulamalar?n demokratikle?mek isteyen, Avrupa Birli?i?ne (AB) girmek isteyen, ?effafla?mak ve uygarla?mak isteyen bir ?lkeye yak??mayan karar ve uygulamalar oldu?unu dile getiren Uzun, ?Bu karar ve uygulamalar?n hukukla, vicdanla hi?bir ilgisi yok. Tamam?yla ideolojik kararlard?r. ?teden beri K?rtlere kar?? s?rd?r?len geleneksel asimilasyon politikas?n?n bir par?as?d?r? diye konu?tu.
?K?rt dili rejime kar?? dimdik ayakta?
Karar ve uygulaman?n rejimin K?rt sorununun demokratik bir bi?imde ??zmek niyetinde olmad???n? g?sterdi?ini belirten Uzun, ???nk? K?rt sorununun tek ??z?m? demokrasi, hak ve hukuktur. Bu t?r karar ve uygulamalar ne d?n ne bug?n hi?bir zaman ba?ar?l? olamad?, olamaz. 80 y?ld?r rejim K?rtlere ili?kin yanl?? bir politika uyguluyor. Sonu? ortada. Bunda zerre kadar bir ba?ar? s?z konusu mu? Bence hay?r. K?rt dili, tarihi, k?lt?r miras? binlerce y?ldan bu yana ya??yor ve bug?n de dimdik ayakta? diye konu?tu.
?Dil, milletlerin onurudur?
Bu t?r kararlar? verenlerin ve uygulamalar? yapanlar?n bunu g?rmesi gerekti?ine vurgu yapan Uzun, ??deolojik yasaklamalarla, cezaland?rmalarla, engellemelerle bu sorunu asla ??zemeyeceklerini anlamak zorundad?rlar? dedi. ?te yandan bu karar ve uygulamalar?n, dilin ne kadar ?nemli oldu?unu g?sterdi?ine i?aret eden Uzun, ?Dil, bireyin ve milletlerin ruhudur, haysiyetidir, onurudur. T?rkiye?deki se?kin z?mre bunu ?ok iyi bildi?i i?in ?zellikle K?rt?eye bu kadar yo?un sald?r?yorlar? diye konu?tu.
?K?rtler dillerine sahip ??ks?n?
K?rt halk?na ricada bulunan Uzun, ?K?rtler de t?m toplumsal yap?lar?yla, kurum ve kurulu?lar?yla, bireysel ?abalar?yla kendi dillerine, kimliklerine, k?lt?r miraslar?na sahip ??kmal?. Bu konudaki azmi daha da g??lendirmek, dili korumak, yayg?nla?t?rmak ve geli?tirmek zorundad?rlar. Haysiyetli her K?rd?n g?revidir bu. Bu t?r antidemokratik kararlara verilecek en iyi cevap, K?rt?enin daha yayg?n hale getirilmesidir. Bunu K?rtlerden rica ediyorum? diye konu?tu.
Uzun, bu t?r karar ve uygulamalar?n asl?nda bir insanl?k su?u oldu?unu, t?m insanl?k taraf?ndan k?nanmas? gerekti?ini belirterek ?unlar? dile getirdi:
?Dile ve kimli?e y?nelik bu t?r antidemokratik karar ve uygulamalar, K?rtler taraf?ndan mutlaka AB?ye, Avrupa Parlamentosu?na, Adalet Divan??na ve BM?ye g?t?r?lmelidir. Ve oralarda t?m bunlar mahkum edilmelidir. K?rtler, uygar demokratik bir ?lkeye yak??mayan bu kararlar? d?nya nezdinde de mahkum etmek durumundad?rlar.?(Diyarbak?r/D?HA)

DTP?li Al?nak?a K?rt?e mektup davas?

Kars Cumhuriyet Ba?savc?l???, eski Milletvekili Mahmut Al?nak hakk?nda, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a g?nderdi?i K?rt?e mektupla ilgili dava a?t?.
Haz?rlanan iddianamede, Al?nak??n, Siyasi Partiler Yasa?s?n?n 117. ve TCK?n?n 53. maddelerine ayk?r? davrand??? belirtildi. Savc?l?k iddianamesinde, ?T?rk dilinden veya k?lt?r?nden ba?ka korumak, geli?tirmek veya yaymak yoluyla T?rkiye Cumhuriyeti ?zerinde az?nl?klar yaratarak millet b?t?nl???n?n amac?n?n g?d?ld???? belirtildi.
DTP ?l Ba?kan? olarak Kars?ta bas?n a??klamas? yapan Al?nak??n, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a hitaben yazd??? K?rt?e mektubu, yine K?rt?e okudu?u iddianamede yer ald?. (HABER MERKEZ?)
Rojda K?zg?n
ÖNCEKİ HABER

DTP yeni d?nem i?in toplan?yor

SONRAKİ HABER

İşten atılan işçiler için destek eylemi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa