Fotoğraf: Evrensel

Milletvekili Tuncel?le ilgili karar duru?mada verilecek

?stanbul?dan ba??ms?z milletvekili se?ilerek cezaevinden tahliye edilen DTP?li Sebahat Tuncel?in avukat?n?n, m?vekkili hakk?ndaki yarg?laman?n durdurulmas?na ili?kin talebinin duru?mada karara ba?lanmas?na h?kmedildi.


?stanbul?dan ba??ms?z milletvekili se?ilerek cezaevinden tahliye edilen DTP?li Sebahat Tuncel?in avukat?n?n, m?vekkili hakk?ndaki yarg?laman?n durdurulmas?na ili?kin talebinin duru?mada karara ba?lanmas?na h?kmedildi.
Tuncel?in avukat? Baran Do?an??n talebini de?erlendiren ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi?nce verilen kararda, Do?an??n talebi ve bu konuda ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l????nca haz?rlanan g?r?? anlat?ld?.
Savc?l?k g?r???nde, ?Anayasa?n?n 14. maddesi gere?i, s?z konusu su?tan dolay? yarg?lanan ki?inin milletvekili de olsa yarg?lamas?n?n devam edece?i, bu nedenle Sebahat Tuncel?in avukat? Do?an??n yarg?laman?n durdurulmas? y?n?ndeki talebinin reddine karar verilmesi? istendi.
Mahkeme karar?nda da, san???n yarg?lamas?n?n devam edip etmemesinin, san???n normal ya?ant?s?n? ?imdilik etkilemeyece?i, ileride telafisi g?? durumlar?n ortaya ??kmayaca?? ve herhangi bir hak kayb?n?n s?z konusu olmayaca?? kaydedildi.
Kararda, Tuncel?in avukat?n?n, m?vekkilinin yarg?lamas?n?n durdurulmas?na ili?kin talebinin, duru?ma g?n?nde karara ba?lanmas?n?n daha uygun olaca??na h?kmedildi. Duru?ma 11 Ekim?de yap?lacak. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net