?Fo?a?ya bir m?ze kurulsun?

?nemli ?on kentlerinden Antik Phokaia yerle?iminin ?zerinde bulunan Fo?a?da bulunan tarihi eserler i?in Fo?a?da bir m?ze kurulmas? isteniyor.
D?nyan?n en eski Pers Mezar An?t?, en eski antik tiyatro gibi tarihi ...


?nemli ?on kentlerinden Antik Phokaia yerle?iminin ?zerinde bulunan Fo?a?da bulunan tarihi eserler i?in Fo?a?da bir m?ze kurulmas? isteniyor.
D?nyan?n en eski Pers Mezar An?t?, en eski antik tiyatro gibi tarihi eserlerin bulundu?u Fo?a?da Athena Tap?na???n?n ?nemli bir b?l?m? de Cemil Midili Lisesi?nin binas? ve bah?esi alt?nda kalm?? durumda.
Konu ile ilgili olarak Do?al ve K?lt?rel ?evre ??in Ya?am Giri?imi?nin d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda ?n?m?zdeki e?itim d?nemine kadar var olan okulun ta??nmas? ve binalardan birisinin m?ze haline getirilmesi istendi.
Bas?n toplant?s?nda konu?an Giri?im S?zc?s? Tuncay Kara?orlu, Fo?a?n?n ?zerinde kurulu bulundu?u Phokaia?n?n Arkaik d?nemde, Anadolu, Mezopotamya ve M?s?r k?lt?rlerini Bat? ile bulu?turan, tarih felsefe ve edebiyat?n temellerinin at?ld??? ?nemli ?on kentlerinden birisi oldu?unu belirtti. Fo?a?da bulunan eserlerin halen ?zmir Arkeoloji M?zesi?nde sergilendi?ini ifade eden Kara?orlu, tarihsel zenginli?i bak?m?ndan Fo?a?da mutlaka bir m?zenin bulunmas? gerekti?ini belirtti.
Fo?a?daki kaz?lar?n ba?kanl???n? yapan Prof. Dr. ?mer ?zyi?it de Phokaia kentinin d?neminin en b?y?k ?on kenti oldu?unu belirterek, kentin kurulu?unun ?sa?dan ?nce 6. y?zy?l?n ba?lar?na tarihlendi?ine dikkat ?ekti. ?zyi?it, ?O okul binas?n?n yerine tap?na??n bir b?l?m?n? dikmek ve lise binas?n? da m?zeye d?n??t?rmek istiyoruz" dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net