Deniz Baykal 22 Temmuz?dan ??renemedi!

22 Temmuz se?imlerinde al?nan oy oran? nedeni ile CHP?lilerce istifas? istenen CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, hi? se?im ya?anmam?? gibi konu?malar?na devam etti.


22 Temmuz se?imlerinde al?nan oy oran? nedeni ile CHP?lilerce istifas? istenen CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, hi? se?im ya?anmam?? gibi konu?malar?na devam etti. Baykal, cumhurba?kan?n?n uzla?? ile se?ilememesi durumunda T?rkiye?de yeni bir krizin ya?anaca??n? ileri s?rd?.
Deniz Baykal, se?im sonu?lar?n?n masaya yat?r?laca?? Parti Meclisi toplant?s? ?ncesinde a??klamalarda bulundu. ?nceki yasama d?neminde uzla?? ?a?r?lar? yapt???n? belirten Baykal, ??imdi tekrar yineliyorum. Bu sefer de?erlendirilsin art?k, bu ?a?r?lar?m?za kulak verilsin. Bu ?nerilerimizin de?eri ve ?nemi anla??ls?n ve bu do?rultuda harekete ge?ilsin. Bu T?rkiye?nin ihtiyac?d?r. Bu s?re? ba?lat?l?rsa ba?ta ?lkemiz olmak ?zere b?t?n siyasi partiler yararlan?r. Hi?bir siyasi parti cumhurba?kanl??? se?imini tekeline almaya kalk??mamal?d?r. Bunu talep ediyoruz. Bu olursa T?rkiye rahatlar. Bu olmazsa T?rkiye?de tekrar ?at??ma ve gerginlik d?nemi ba?lar. Kurumlar aras? huzursuzluk ortaya ??kar, toplum tedirginli?e s?r?klenir. Kimseyi ?zmek ve tedirgin etmek istemiyorum ama herkesi akla ve sa?duyuya ?a??r?yorum. ?ktidara ak?l ve sa?duyu hakim olmal?d?r. ?Bildi?imizi yapar?z? denilecektir ve daha ?nce ya?anan s?k?nt?lar ya?anacakt?r. ?imdi g?zler Ba?bakan?dad?r, onun ataca?? ad?mdad?r? ?eklinde konu?tu.
Baykal, kimseye tuzak kurmad?klar?n? belirterek AKP?nin cumhurba?kanl??? konusunda hen?z net bir tutum ortaya koyamamas?n? da anlaml? buldu?unu s?yledi. ?Kimi isterseniz se?in? diyemeyeceklerini belirten Baykal, ?Bunu dememi? olmam?z onlara do?ru yolu g?stermektir. Onlara tuzak kurmuyoruz. Onlar? ve T?rkiye?yi ferahlatacak uzla?? yolunu ?neriyoruz? diye konu?tu.
Parti i?i mesele de?il
CHP?nin cumhurba?kanl??? konusunda izleyece?i tavr?n AKP?nin istedi?i ki?iyi cumhurba?kan? se?mesine engel te?kil etmedi?ine i?aret eden Baykal, ?DTP var, aslanlar gibi destekleyecekler. Bir partimiz de a??k?a yakla??m?n? beyan etti, ?Girece?iz? dedi. Ama biz diyoruz ki sak?n ha yanl?? yapma. Se?ilecek ki?i T?rkiye?nin cumhurba?kan?d?r. Bunu parti i?i mesele gibi ele alma? dedi.
Sorular? cevaplayan Baykal, Cumhurba?kan? Sezer?in g?revini yapmaya devam etti?ini belirterek, ?Bir insan olarak hepimiz gibi bu d?nemin noktalanmas?n?, Anayasa?ya uygun bur cumhurba?kan? se?iminin tamamlanmas?n? ve ?zel ya?am?na d?nmeyi arzu ediyordur diye d???n?yorum ben. Ama bu do?rultuda bir de?erlendirme yapmad?k? dedi.
Ankara?da su kesintilerinin ?nlenemez bir ger?ek haline geldi?ine i?aret eden Baykal, T?rkiye?deki b?y?k?ehir belediyelerinin ellerindeki geni? olanaklar? hovardaca harcad???n? ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
Harekat senaryo olmaktan ??kmal?

Baykal??n g?ndeme getirdi?i ikinci konu ise, Kuzey Irak?a harekat oldu. Art?k etkili uygulaman?n bir an ?nce y?r?rl??e girmesi gerekti?ini savunan Baykal, ?Irak h?k?meti, Kuzey Irak?taki yerel yetkililer ve ABD?yle ?ok ciddi m?zakere gereklidir? dedi. Irak Ba?bakan??n?n T?rkiye?ye ziyaretinin b?y?k f?rsat oldu?unu, PKK?y? himaye etmelerinin kabul edilemeyece?inin kararl?l?kla anlat?lmas? gerekti?ini belirten CHP Genel Ba?kan?, ?Muhtemel askeri harekat i?birli?inin bir senaryo olarak ortaya at?lm?? olmas?, tart??malar?n ba?lam?? olmas? ger?ekten ?z?nt? verici. Art?k oyalanmaya tahamm?l yok, bir an ?nce kararl?, net uygulama ortaya konmal?? diye konu?tu.
CHP?nin se?im raporu

CHP Merkez Y?netim Kurulu?nun se?im sonu?lar?na ili?kin haz?rlad??? raporda, AKP?ye se?imleri, ?tarikatlar, ikinci cumhuriyet?iler ve belirli bat?l? odaklar? kazand?rd??? savunuldu. Parti Meclisi ?yelerine da??t?lan rapordaki baz? de?erlendirmeler ??yle:
 • ?Tarikatlar?n, AKP?ye y?nelik deste?ini medya yard?m? ile yo?unla?t?rmas?,
 • Belirli bat?l? odaklar?n AKP iktidar?na y?nelik desteklerini art?rmalar?,
 • Do?u ve G?neydo?u?da tarikat?? cemaat ve a?iret ili?kilerinden de yararlanarak ?ok yayg?n bir destek sa?lanmas?,
 • Ba?ta TRT ve devlet taraf?ndan devral?nan ve se?im s?recinde elden ??kar?lmayan radyo ve televizyon kurulu?lar? olmak ?zere, medyan?n ?ok ?nemli b?l?m?n?n iktidar?n propagandas? yapmas?,
 • Propagandan?n yasak d?neminde telefon ?zerinden Tayyip Erdo?an??n sesi ile y?z binlerce ki?iye propaganda yap?lmas?,
 • ?S?cak para giri?i tersine d?ner, istikrar bozulur? endi?esi ta??yan sermayenin, d?viz ?zerinden bor?lanm?? olanlar, KOB??lerin, t?ketici veya konut kredisi kullanan halk kesimlerinin, ?iktidar de?i?mesin, tek parti s?rs?n? saplant?s? ile AKP?ye y?nelmesi,
 • IMF?nin onay? ile ?zellikle son bir ayda uygulamaya konan aldatmac? sosyal politikalar?n cazibesine kap?lanlar?n deste?i,
 • ?ift?iye, memura, emekliye verilmemi? olan haklar? bir ??rp?da ?deyerek, ?s?zde ?ift?i-memur-emek dostu- bir d?nemin ba?layaca?? gibi bir imaj?n yayg?nla?mas?,
 • Sa?l?kta, ?s?zde? bedava d?neme ge?ilmesi, sosyal g?venlik?te ?s?zde? t?m kad?nlar?n kapsam i?ine al?naca?? vaatleri ile son be? y?lda sosyal devlet yap?land?r?lmas?nda yarat?lm?? tahribat?n unutturulmas?,
 • Erdo?an??n, TOK? e?li?inde g?rkemli temel atma t?renleri d?zenleterek, yoksullar?n, ?s?zde? ev vaatleri ile kand?r?lmas?,
 • AKP?li belediyelerin se?im r??veti niteli?indeki g?da torbalar? ile se?mene para da??t?lmas?na g?z yumulmas?,
 • Bakanl?klar?n, AKP kadrolar?n?n g?d?m?ndeki devlet kurumlar? ile AKP?li belediyelerin olanaklar?n?n g?z boyama faaliyetleri olarak iktidar partisi lehine kullan?lmas?,
 • Merkez sa??n b?t?nle?ememesi ile sa?da olu?an ??z?lme sonucunun AKP?ye do?rudan destek olmas??. (Ankara/ANKA)
  www.evrensel.net