Bayanlar?n fikst?r? ?ekildi

T?rkiye Bayanlar Basketbol Ligi?nde (TBBL) 2007-2008 sezonu fikst?r? ?ekilirken, ligde ilk ?stanbul derbisi 3. hafta Galatasaray ile Be?ikta? aras?nda yap?lacak.


T?rkiye Bayanlar Basketbol Ligi?nde (TBBL) 2007-2008 sezonu fikst?r? ?ekilirken, ligde ilk ?stanbul derbisi 3. hafta Galatasaray ile Be?ikta? aras?nda yap?lacak.
Polat Renaissance Otel?de ?ekilen kuralara g?re ligin ilk haftas?ndaki ma?lar ??yle:
Fenerbah?e-Pank?p TED Kayseri K.
?stanbul ?ni.-Ceyhan Bld.
Bota?-Be?ikta?
Burhaniye Bld.-Migros
?ankaya ?ni.-Galatasaray
Mersin B.Bld.-Edremit ?htisas
B?y?klerin hedefi b?y?k
T?rkiye Bayanlar Basketbol Ligi?nde (TBBL), Be?ikta? Cola Turka, Galatasaray ve Fenerbah?e yeni sezona b?y?k hedeflerle giriyor.
Fikst?r ?ekiminin ard?ndan bas?n mensuplar?na de?erlendirmeler yapan kul?p yetkilileri iddial? a??klamalar yapt?.
Be?ikta? Kul?b? Basketbol ?ube Direkt?r? Hasan Bozkurter, ?Akatlar?da kartal? u?uraca??z? ?eklinde ifadeyle iddialar?n? ortaya koyarak yeni sezon hedefleriyle ilgili ?unlar? s?yledi: ??n?allah 105. y?l?m?zda ?ampiyon olaca??z. ?yi transferlerimiz var. 18 y?ld?r bizle birlikte olan bir teknik heyetimiz var. Hedefimiz iki kupay? da almak. Avrupa kupalar?nda da ciddi ba?ar? yapaca??m?za inan?yorum.?
Ge?en sezonu 3. bitirdiklerini hat?rlatan Galatasaray Bayan Basketbol B?l?m? Direkt?r? Mihriban O?uz, bunun kendileri i?in ba?ar? say?lamayaca??n?, yeni sezon i?in yapt?klar? transferlerle 3 kupa hedeflediklerini ifade etti. Milli tak?m antren?r? Cem Akda???n sar?-k?rm?z?l? ebin ba??na getirilmesinin, hedeflerine ula?mada en b?y?k etken olaca??n?n alt?n? ?izen O?uz ??yle konu?tu: ?Galatasaray i?in hi?bir zaman 3.?l?k ba?ar? say?lmaz. Amac?m?z do?rultusunda g?zel bir tak?m olu?turduk. 5 tane (A) Milli Tak?m oyuncusunu renklerimize katt?k. 3 tane de yabanc? oyuncu transferimiz var. Sezon ba??nda koydu?umuz hedef 3 kupa. T?rkiye Kupas? ve lig ?ampiyonlu?unun yan? s?ra Avrupa?da kupa kazanmay? hedefledik. Bu hedeflerimize ula?mam?z i?in elimizden gelen her ?eyi yapaca??z.?
Fenerbah?e Bayan Basketbol Tak?m? Antren?r? Zafer Kalayc?o?lu, 2007-2008 sezonunun ?ok ?eki?meli ge?ece?ini ifade etti. Galatasaray ve Be?ikta???n da g??l? kadrolarla lige girece?ini kaydeden Kalayc?o?lu, ?zetle ?unlar? s?yledi:
??u anda (A) milli tak?mda en ?ok oyuncu bar?nd?ran kul?p Galatasaray. ?yi yabanc?lar ald?lar. Galatasaray ve Be?ikta? g??l? kadrolarla kar??m?zda olacak. Bu sezon ki ma?lar?n hemen hepsi ?ok ?etin ge?ecek.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net