?S?per Kupa? biletleri ?s?per fiyata?

S?per Kupa kar??la?mas?n?n biletlerinin fahi? fiyata sat?lmas?, TFF?nin de g??menlere k?r g?z?yle bakt???n? g?steriyor
Pazar g?n? K?ln?de oynanacak Fenerbah?e-Be?ikta? ?S?per Kupa? ...


S?per Kupa kar??la?mas?n?n biletlerinin fahi? fiyata sat?lmas?, TFF?nin de g??menlere k?r g?z?yle bakt???n? g?steriyor
Pazar g?n? K?ln?de oynanacak Fenerbah?e-Be?ikta? ?S?per Kupa? kar??la?mas?n?n biletleri, fahi? fiyata sat?ld??? i?in bir?ok ki?i tepki g?steriyor. T?rkiye?de belirlenen bilet fiyatlar?, Avrupa ?lkelerinde ya?ayan T?rkiye k?kenli seyircilere ?yolunacak kaz? g?z?yle bak?ld???n? ortaya koyuyor.
T?rkiye Futbol Federasyonu taraf?ndan ge?en y?ldan beri yurtd???nda oynat?lmaya ba?lanan ?S?per Kupa? kar??la?mas?n?n ikincisi, ?n?m?zdeki hafta 50 bin ki?ilik K?ln Rhein Energie Stadyumu?nda oynanacak. Ma??n biletleri ise adeta el yak?yor. Kale arkas? biletleri 25 Avro?dan, di?erleri ise yerine g?re 35 ve 50 Avro?dan piyasaya s?r?ld?. VIP biletleri ise 150 Avro?dan ba?layan fiyatlarla sat?lacak.
Engellilere ve ?ocuklara indirim yok
Almanya?da oynanan b?t?n ma?larda genellikle engellilere ve ?ocuklara indirim yap?l?rken, T?rkiye Futbol Federasyonu (TFF) taraf?ndan piyasaya s?r?len biletlerde bu indirimler bulunmuyor. Bir?ok vatanda? bu uygulamaya tepki g?stererek, ma?a gitmeyece?ini s?yledi. K?ln?de ?S?per Kupa?n?n biletlerini satan bir esnaf?n gazetemize yapt??? a??klamaya g?re, normalde Almanya?da b?t?n stadyumlarda, engelli kimli?i olanlar 6 Avro kar??l???nda ma?lar? izleyebiliyorlar. ?ocuklar i?in ise y?zde 50 indirim yap?l?yor. Ancak, Avrupa?da oynanan ?S?per Kupa? ma??na bir gelir kap?s? g?z?yle bakan TFF, s?z konusu gruplar? indirim kapsam?na almad?.
TFF?nin ?Almanya?da ya?ayan insanlar?n t?m?n?n bilet alma sorunun olmad???ndan hareket etti?ini? s?yleyen sat?c?, ekonomik sorunlar nedeniyle bir?ok insan?n art?k ?yle kolay bir ?ekilde 35-50 Avro?yu g?zden ??kar?p ma?a gitmedi?ini, dolay?s?yla da ma?a ekonomik nedenlerden gidemeyecek olanlar?n say?s?n?n bir hayli y?ksek oldu?unu ifade etti.
Sorumluluk TFF?nin
K?ln Stadyumu?ndan bir yetkili ise, bilet fiyatlar?n?n normalin ?zerinde oldu?unu kabul ederken, ?Fiyatlar? biz de?il kar??la?may? d?zenleyen taraf belirliyor. Biz sadece stadyumu kiraya veriyoruz. Biletler konusunda bir belirleme yapmam?z m?mk?n de?il? dedi.
TFF taraf?ndan yap?lan a??klamada ?S?per Kupa?n?n Almanya?da oynat?lmas? gurbet?ilere bir hizmet? olarak sunuldu. A??klamada devamla, ?Almanya ba?ta olmak ?zere Avrupa?daki vatanda?lar?m?za kendi tak?mlar?n? yak?ndan izleme olana?? tan?yan bu b?y?k final...? deniliyor.
Ancak bilet fiyatlar?n?n y?ksekli?i nedeniyle, 50 bin ki?ilik stadyumun dolmas?na ise pek ihtimal verilmiyor. Ge?en y?l Frankfurt?ta oynan ?S?per Kupa? ma??nda da benzer nedenlerden dolay? stadyum dolmam??t?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net