??gal g??lerine takviye

Amerikan donanmas?na ait dev u?ak gemisi USS Enterprise, Afganistan ile Irak?taki ABD i?gallerine hava deste?i sa?lamak ?zere Basra K?rfezi?ne ula?t?.
ABD donanmas?ndan yap?lan a??klamada, USS Enterprise??n geli?inin, ...


Amerikan donanmas?na ait dev u?ak gemisi USS Enterprise, Afganistan ile Irak?taki ABD i?gallerine hava deste?i sa?lamak ?zere Basra K?rfezi?ne ula?t?.
ABD donanmas?ndan yap?lan a??klamada, USS Enterprise??n geli?inin, ABD?nin, b?lgedeki kararl?l???n? g?sterdi?i bildirildi.
Donanma s?zc?s? de n?kleer u?ak gemisi ve kendisine e?lik eden gemilerin, b?lgeden ge?en ay ayr?lan USS Nimitz ve USS Stennis?in yerlerini ald?klar?n? belirtirken, ?u anda b?lgeye ikinci bir u?ak gemisi g?nderme plan? bulunmad???n? s?yledi.
ABD donanmas?, ocak ay?nda, b?lgeye 2 u?ak gemisi g?nderilmesinin planland???n? ve bunun Irak??n 2003 y?l?ndaki i?galinden bu yana en geni? kapsaml? askeri konu?lanma olaca??n? belirtmi?ti. Bunun ?zerine, ABD?nin ?ran?? i?gal planlar?n? somutla?t?rd??? yorumlar? yap?lm??t?.
Afganistan?a ek asker
?te yandan, Amerikan ordusu, Afganistan?a 1700 asker g?nderece?ini a??klad?. ABD Savunma Bakanl??? Pentagon?dan yap?lan a??klamada, 27. Piyade Tugay? Muharebe Birli?i?nden askerlerin Afganistan?a g?nderilmesine Aral?k ay?nda ba?lanaca?? ve g?venli?in sorumlulu?unu ?stlenecek Afgan askerlere e?itim verilece?i bildirildi.
ABD, 11 Eyl?l sald?r?lar?n? bahane ederek 2001 y?l?nda i?gal etti?i Afganistan?da halen direni??i g??lerle sava?maya devam ediyor. ?lkede ayr?ca, NATO?ya ba?l? Uluslararas? G?venlik Destek G?c? asayi?i sa?lamaya ?al???yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net