23 Temmuz ve g?revlerimiz

23 Temmuz 2007 tarihi emek, bar?? ve demokrasiyi savunanlar i?in milat olmu?tur. Bu tarihten sonra bize d??en g?rev ve sorumluluk bir kat daha artm??t?r.


23 Temmuz 2007 tarihi emek, bar?? ve demokrasiyi savunanlar i?in milat olmu?tur. Bu tarihten sonra bize d??en g?rev ve sorumluluk bir kat daha artm??t?r. T?m sald?r? politikalar?na kar?? AKP ge?ici bir ba?ar? elde etmi?tir. Ama as?l ?nemli olan, sava?? ve ?ovenizmi savunanlar ellerindeki t?m olanaklara ra?men geriye d??m??t?r.
23 Temmuz?un esas galibi bar???, karde?li?i, e?itli?i ve K?rt sorununun demokratik ??z?m?n? savunan Bin Umut Adaylar? olmu?tur. Bin Umut Adaylar? art?k Meclis?te. Bu yeterli mi? Tabii ki hay?r, as?l g?rev ?imdi ba?l?yor. Emek?iler, K?rtler, sava?a kar?? bar??? savunanlar; gericili?e kar?? demokrasi, e?itlik diyenler ve en ?nemlisi ?22 Temmuz son se?im de?ildir? diyenler, ?n?m?zdeki s?reci daha iyi kavramak ve m?cadele anlay???n? bunun ?zerinden belirlemek zorundad?r.
Evet m?cadele yeni bir anlay??la devam etmek zorundad?r, ??nk? AKP?nin, elde etti?i zaferin sarho?lu?u ile daha fazla sald?r? yasalar?n? g?ndeme getirece?ini unutmamal?y?z. Medya yeni sald?r? ve zamlardan bahsetmeye ba?lad? bile. Ama unutulmamal?d?r; hedef emek?ilerin, ?rg?tlerin ve sendikalar?n m?cadele ile elde etti?i kazan?mlar? tamamen ortadan kald?rma amac? ta??maktad?r. Bunlar sadece AKP?ye kar?? olanlar? de?il, as?l deste?ini ald??? yoksullar?, i?sizleri daha da yoksulla?t?racak ad?mlar olacakt?r. ??te ?rnek; bakan adaylar? aras?nda ad? ge?en Zafer ?a?layan. Bu ki?i uzun s?redir b?lgesel asgari ?cretin y?lmaz savunucusudur ve ilk icraat?, bu konuda patronlarla birlikte yapt??? ?al??may? g?ndeme getirmek olacakt?r. ?kinci ad?m ise IMF?nin y?ksek buldu?u ?creti a?a?? ?ekmek i?in elinden geleni yapmak olacakt?r. Bizler, ya?anan s?reci ?Ne yapal?m olan oldu, halk AKP?yi se?ti, yap?lacak bir ?ey yok? ?eklinde de?erlendirmemeliyiz, g?rev yeni ba?l?yor.
G?rev-1; AKP?yi bug?ne getiren ve devam?n? sa?layan IMF, D?nya Bankas?, uluslararas? sermaye ?rg?tlerinin politikalar?na kar?? halk?m?z? uyarma sorumlulu?umuz bir kat daha artm??t?r.
G?rev-2; ya?am hakk?m?z? elimizden almay? hedefleyen ve se?im nedeniyle ertelenen GSS, emeklilik ya??n?n y?kseltilmesini i?eren yasa tekrar g?ndeme gelecektir. Bu yasaya kar?? ortak m?cadeleyi bug?nden ?rg?tlemek zorunludur.
G?rev-3; bu s?re?te yeni provokasyon ve sald?r?lar? i?eren suni g?ndemler yarat?lmaya ?al???lacakt?r. Bin Umut temsilcilerine y?nelik karalama, ger?e?i yans?tmayan tutumlar sergilenebilir. Bu noktada Bin Umut Adaylar?na ?ok i? d??mektedir. Temsilcilerimizin K?rt ve T?rk halk?n?n karde?li?ine, ezilenlere ve yoksullara yap?lan t?m haks?zl?klara kar?? ortak tutum ve davran?? sergileyeceklerinden kimsenin ku?kusu yoktur.
G?rev-4; bug?ne kadar yaz?l? propaganda arac?m?z olan gazetemizin yan?nda yeni bir arac? da yarat?yoruz. Hayat Televizyonu yeni bir ses, yeni bir soluk olarak yay?na ba?lad?. Biz emek?iler bu arac? iyi ve yerinde kullanabilmek i?in desteklerimizi s?rekli k?lmal?y?z.
G?revlerimiz yukarda belirtti?im konularla s?n?rl? de?ildir. Bug?n d?ne g?re elimiz daha g??l?, art?k Bin Umudumuz var. Yeter ki sahip ??kmas?n? bilelim.
Hakan G?le?e Sosyal Hizmet Uzman? (ANKARA)
www.evrensel.net