Kadifekale halk? y?k?ma kar?? dernek kurdu

?zmir?de K?rtlerin yo?un olarak ya?ad??? Kadifekale semtinde 2 bin evin heyelan tehlikesi ile bo?alt?lmas?na kar?? ??kan semt sakinleri, Kadifekale Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i?ni kurdu.


?zmir?de K?rtlerin yo?un olarak ya?ad??? Kadifekale semtinde 2 bin evin heyelan tehlikesi ile bo?alt?lmas?na kar?? ??kan semt sakinleri, Kadifekale Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i?ni kurdu. Heyelan riski nedeniyle bo?alt?lmak istenen Kadifekale?de, halk?n ma?dur olmas?n? ?nlemek i?in ?rg?tlendiklerini belirten Dernek Ba?kan? Davut Tekin, ?zmir B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Aziz Kocao?lu?nun duyarl? davranarak halk?n taleplerini dikkate almas?n? istedi.
Yerle?im tarihi milattan ?nce 300?l? y?llara dayanan ve yakla??k 200 metre y?ksekli?iyle ?zmir?in ku?bak??? seyirlik alan? olan Kadifekale?nin etraf?ndaki evler, bug?nlerde heyelan riski ta??d??? gerek?esiyle bo?alt?lmak isteniyor. N?fusunun b?y?k b?l?m?n? g?? etmi? K?rtlerin olu?turdu?u yoksul semti Kadifekale sakinleri ise ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi ve Ba?bakanl?k ?zel ?daresi?ne ba?l? Toplu Konutlar ?daresi i?birli?iyle y?r?t?len bo?altma ?al??malar?na kar?? tepkili.
Y?k?ma kar?? dernek
Yoksulluk ve y?k?m k?skac?nda evsiz kalma tehlikesiyle kar?? kar??ya kalan Kadifekaleliler, ?imdi t?m bu ??phelerini gidermek ve y?k?m durumunda ma?dur olmamak i?in Kadifekale Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i?ni kurdu. May?s ay?ndan beri, kurulan dernek ile birlikte halka bilgi veriliyor ve ayn? zamanda seminerler de d?zenleniyor. Konuyla ilgili g?r??t???m?z Kadifekale Merkez Muhtar? ve Dernek Ba?kan? Davut Tekin, Kadifekale?de ya?ayan herkesin sorunlar?yla ilgileneceklerini ve imkanlar? ?er?evesinde ??z?m ?retmeye ?al??acaklar?n? s?yledi. Kadifekale?de sosyal ve k?lt?rel etkinlikler yapmak amac?yla kurulan derne?in bug?n i?in tek g?ndeminin acil durum olmas?ndan kaynakl? y?k?mlar oldu?unu kaydeden Tekin, ?Derne?imiz y?k?mlar konusunda halk? bilgilendirmek, bilin?lendirmek ve ?rg?tlemek i?in ?al??malar?na ba?lad?. Amac?m?z, zaten yoksul olan Kadifekale halk?n?n ma?dur olmas?n? ?nlemektir? dedi.
?Sorumlu, merkezi h?k?metler ve yerel y?netimlerdir?
Heyelan konusunu da de?erlendiren Tekin, Kadifekale?nin 1978 y?l?nda Bakanlar Kurulu karar?yla afete maruz b?lge olarak ilan edildi?ine dikkat ?ekerek o g?nden bu yana hi?bir ?nleyici tedbirin al?nmad???n? belirtti. Yakla??k iki bin evin y?k?laca??n?n alt?n? ?izen Tekin ?unlar? s?yledi: ?1978 y?l?nda heyelan b?lgesi ilan edilen Kadifekale?de, gerek merkezi h?k?met, gerekse de yerel y?netimler hi?bir ?nlem almam??lard?r. ?nlem almad?klar? gibi yap?la?maya ve gecekondula?maya izin de vermi?lerdir. Her ?eyi oluruna b?rakan yetkililer, ?imdi de ?Evleri y?kaca??z? diyorlar. 2 bin ev, y?k?m kapsam?nda. Burada ya?ayan insanlar?n ?o?u kirac?. Belirli bir gelirleri yok. Daha ?ok kendi imkanlar?yla ge?inmeye ?al???yorlar. Ba?ka bir yerde bar?nmalar? ekonomik a??dan da m?mk?n de?il. T?m bu insanlar?n sorumlulu?u, vebali, merkezi h?k?mete ve yerel y?netimlere aittir.?
?Ma?duriyetin en b?y???yle kar?? kar??yay?z?
TOK??nin yetkilerini devretti?i ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi, y?k?m ?al??malar?na ba?lamak i?in evlerin bedel tespitini yapm?? ve tespit edilen bu de?erleri ev sahiplerine duyurmu? durumda. Belirlenen bu bedeller de Kadifekalelilerin tepkisini ?ekiyor. Bedel tespitinin usul?ne uygun ve adil bir ?ekilde yap?lmad???n?n alt?n? ?izen Tekin, ?Bedeli tespit edilen kimi evlere gidilmemi?tir bile. Belirlenen ?u anki bedeller ile bu insanlar bir daha asla ev sahibi olamayacaklar. Yeni yap?lan evler olduk?a pahal?. Bu ko?ullar alt?nda bo?altma ger?ekle?irse bu insanlar yeni bir eve sahip olamayacaklar? gibi hayatlar? boyunca bor? alt?na girecekler ve ya?amlar?n? ipotek alt?nda devam ettirecekler. Belediye Ba?kan? Aziz Kocao?lu, halkla yap?lan toplant?larda Kadifekalelilerin kesinlikle ma?dur edilmeyece?ini s?yl?yordu. Ancak gelinen ?u a?amada, ma?duriyetin en b?y???yle kar?? kar??yay?z? diye konu?tu.
?Sesimizi duyuraca??z?
Kadifekale?nin yoksul kesimlerinin bir kez daha ma?dur olmamalar? i?in her ?eyi yapacaklar?n? kaydeden Tekin, bir taraftan konuyla ilgili olu?turduklar? avukatlar grubu ile hukuki m?cadele y?r?teceklerini, bir taraftan da kamuoyu yaratmak amac?yla kitlesel bas?n a??klamalar?, oturma eylemleri, mitingler gibi demokratik haklar?n? kullanacaklar?n? s?yledi. Kadifekale halk?n? dernek etraf?nda kenetlenmeye ?a??ran Tekin, Kadifekale halk?n?n sesini duyurmak i?in her ?eyi yapacaklar?n? kaydetti. (?zmir/D?HA)
www.evrensel.net