?Park?m?z? geri istiyoruz?

Mamak Ak?emsettin Mahallesi sakinleri, ?tek nefes ald?klar? yer oldu?unu? belirttikleri Demokrasi Park??n? geri istiyor. Mahalleliler, b?lgenin TOK??nin in?aat alan?na dahil edilmesinden de endi?e duyuyor.


Mamak??n Ak?emsettin Mahallesi?nde bulanan Demokrasi Park??n?n yerinde bug?n binalar y?kseliyor. Gecekondu mahallesi olarak kurulan Ak?emsettin?de, K?r?kkale?nin k?ylerinden g???p gelenler oturuyor. Kendi emekleriyle kurduklar? evlerinin yan?nda bir de park? vard? mahallelinin.
?90?l? y?llar?n ba??nda Selahattin ?cal??n Mamak Belediye Ba?kan? oldu?u d?nemde yap?lm?? olan park?, yaln?z Ak?emsettinliler de?il, Bo?azi?i mahallelisi de kullan?yordu. Ta ki bu y?l?n bahar aylar?na kadar... ?imdi park?n yerinde ?ok katl? binalar y?kseliyor. Kentsel D?n???m Projesi kapsam?nda 72 konut, ticaret merkezi, sa?l?k oca?? ve kre? kurulaca?? yaz?yor in?aat?n tabelas?nda. Mahalleli ise bu durumdan rahats?z. ??inde amfi tiyatrosu, havuzu da olan, kad?nlar?n ?ocuklar?yla rahat?a gelebildikleri bir yermi? Demokrasi Park?. Bug?n bu olanaktan yoksun mahalleli.
Ak?emsettin Mahallesi bug?n ?antiye b?lgesini and?r?yor. Kimi mahalleli rant u?runa hizmetin geldi?ini, yap?lardan mahallelinin faydalanamayaca??n? s?yl?yor; kimi ise i? merkezleri kurulmas?n?n i?sizli?e ?are olaca??n? ifade ediyor, park?n y?k?lmas?n?n ?nemli olmad???n? belirtiyor. G?r??t???m?z kad?nlar ve ?ocuklar ise parklar?n? geri istediklerinin alt?n? ?iziyorlar.
Mahallenin bir di?er ucunda yap?lan yeni, ?ok katl? binalar?n hemen yan?na bir park yap?lm?? ve bu park?n Demokrasi Park??n?n yerine yap?ld??? s?yleniyor. Olduk?a bak?ml? park?, Bo?azi?i ve Ak?emsettinlilerin kullanmas? zor g?z?k?yor. ??nk? park gecekondulara uzak ve ana caddeden ula??labildi?inden de ?ocuklar i?in tehlikeli.
?Tek sosyal alan?m?zd??
Tek ?ocuk sahibi olan Aysel Din?demir, park?n y?k?lmas?na tepkili. Mahallede Alevilerin ve S?nnilerin birlikte ya?ad???n? ve park? da birlikte kulland?klar?n? aktar?yor. Havalar?n g?zel oldu?u d?nemlerde park?n i?inde konserlerin yap?ld???n?, a?ure g?nlerini parkta d?zenlediklerini anlatan Din?demir, Ak?emsettin Mahallesi muhtar?n?n park?n y?k?lmas?na kar?? duyars?z kald???n? s?yl?yor. Mahallelinin tek sosyal alan?n?n park oldu?unu kaydeden Din?demir, art?k sosyal bir alan da olmad???n?, evden ??kamad?klar?n? bildiriyor. Din?demir?in 11 ya??ndaki o?lu Fora, sohbet esnas?nda Mamak Belediye Ba?kan??na yazd??? mektubu getiriyor:
?Sevgili Belediye Ba?kan?m?z Gazi ?ahin!
Siz de bizim gibi ?ocuk olmu?sunuzdur. Ama niye bizim top oynad???m?z, piknik yapt???m?z alan?; yani park?m?z? y?kt?n?z anlayam?yorum. Ama herhalde sizin de bir plan?n?z var. Yoksa durduk yerde niye koskoca park? y?k?p iki tane bina yapars?n?z?... ?
M?h?r kimde, S?leyman?da!
Yeter Beyazg?l, park?n y?k?lmas?n? istemediklerini ancak engelleyemediklerini dile getirerek, ?Buras? TOK? kapsam?ndaym??. Tapumuz var, TOK? gelirse bize yetecek kadar daire vermezler. TOK??yi de istemiyoruz ama bize sorulmuyor. M?h?r kimde, S?leyman?da? diyor. K???k G?l?ah da annesine destek veriyor; ??ok ?zl?yorum park?m?. Di?erine gitmiyorum ??nk? uzak? diyor.
Ak?emsettin Mahallesi Muhtar Azas?, camc? Fevzi Din?demir, park?n yerine i? merkezi yap?lmas?n?n iyi oldu?unu s?yl?yor. ??ankaya?dakiler de insan, buradakiler de insan? diyen Din?demir, mahalleye hizmet gelmesinden memnun oldu?unu belirtiyor. Park?n gerekti?i i?in yap?ld???n?, ?imdi ise gerekti?i i?in y?k?ld???n? savunan Din?demir, ormanl?k alana park yap?labilece?i g?r???nde.
G?lezg?n Beyazg?l de parka yap?lacak binalarda mahallelinin kalamayaca??n? s?yl?yor ve ekliyor: ?Bo?azi?i ve Ak?emsettin Mahallesi halk? olarak park?m?z? geri istiyoruz.? (Ankara/EVRENSEL)
?iar Can ?ener
www.evrensel.net