Zonguldakl?lar ya?mura haz?rl?ks?z yakaland?

Zonguldak?ta ?nceki gece ba?layan sa?anak ya??? nedeniyle 200?e yak?n i?yerini ve evi su bast?, baz? ara?lar trafikte mahsur kald?.Sa?anak ya???la il merkezinde su kanallar?n?n t?kanmas? ve kanalizasyon ...


Zonguldak?ta ?nceki gece ba?layan sa?anak ya??? nedeniyle 200?e yak?n i?yerini ve evi su bast?, baz? ara?lar trafikte mahsur kald?.
Sa?anak ya???la il merkezinde su kanallar?n?n t?kanmas? ve kanalizasyon ?ebekesinin ta?mas? nedeniyle yolda biriken sular i?yerlerine girdi. Esnaf, d?kkanlar?na dolan suyu kovalar ve k?reklerle bo?altmaya ?al???rken, belediye ekipleri de t?kanan su kanallar?n? a?mak i?in ?aba harcad?lar.
Aral?ks?z s?ren ya??? nedeniyle bodrum ve birinci kattaki evleri su ve kanalizasyon at??? basan vatanda?lar da zor anlar ya?ad?lar.
Yer yer 70-80 santimetre y?ksekli?i bulan su dolu yolda mahsur kalan ve hasta ta??yan bir ambulans, Emniyet g??leri ile vatanda?lar?n yard?m?yla hareket ettirildi. ?ok say?da ara?, ?amur ve moloz y???nlar?yla kapanan yollarda mahsur kald?. Uzun s?re bekleyen ara?lar, i? makineleriyle yollar?n a??lmas?ndan sonra hareket ettirildi.
Sa?anak ya??? s?ras?nda il genelindeki g?zergahlarda trafik ak??? tamamen durdu. Su birikintileri nedeniyle farelerin kald?r?mlara ??kt??? g?zlendi.
Kente bir s?re elektrik enerji verilemedi, sabit ve cep telefonlar?yla haberle?me de aksad?.
Evde korkulu anlar
Uyuduklar? s?rada sa?anak ya??? nedeniyle evi suyla dolan Birdal G?rsoy, gazetecilere, ??naralt? Mahallesi?ndeki konutunun k?sa s?rede b?t?n odalar?n?n su ile doldu?unu, e?yalar?n?n tamam?n?n da kullan?lamaz hale geldi?ini s?yledi. G?rsoy, 7 ya??ndaki k?z? ?rem Nur?un b?y?k korku ya?ad???n? belirterek, ?K?z?m? akrabalar?m?z evlerine ald?. Evimin b?t?n e?yas? gitti. Balkon duvar?n? k?rarak suyun bir k?sm?n? bo?altt?m. Kanalizasyon at???yla dolan evimdeki e?yalar?m kullan?lmayacak hale geldi? dedi.
200 evi su bast?
Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen, sa?anak ya??? nedeniyle il genelinde 200 kadar ev ve i?yerini su bast???n?, ?ok say?da arac?n da zarar g?rd???n? bildirdi. Erkmen, kent merkezi ile Ere?li ve Alapl? il?elerinde zarar tespitine y?nelik incelemelerinin ard?ndan yapt??? a??klamada, ya???ta kent merkezinde 50, il?elerden Ere?li?de 100, Alapl??da 50?ye yak?n ev ve i?yerinde su bask?nlar? y?z?nden zarar meydana geldi?ini s?yledi. Erkmen, merkezdeki k?y yollar? ile Ere?li ve Alapl? il?esindeki altyap?larda bozulmalar oldu?unu bildirdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net