?Okullar?n ge? a??lmas? su sorununu ??zmez?

E?itim Sen Genel Sekreteri Emirali ?im-?ek, Ankara?da ba?layan su kesintisinin sa?l?k sorunlar?na yol a?aca?? uyar?s?nda bulunarak gerekli ?nlemlerin al?nmas?n? istedi.


E?itim Sen Genel Sekreteri Emirali ?im-?ek, Ankara?da ba?layan su kesintisinin sa?l?k sorunlar?na yol a?aca?? uyar?s?nda bulunarak gerekli ?nlemlerin al?nmas?n? istedi.
?im?ek d?n yapt??? bas?n toplant?s?nda, Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in okullar?n bir ay ge? a??lmas? ?nerisine kat?lmad???n? ve Milli E?itim Bakan??n?n (MEB) ge? a??lmay? telafi edecek ?nerilerinin ??retmen ve ??rencileri ma?dur edece?ini s?yledi. ?im?ek, ?Ankara?n?n olas? su problemlerini ?ng?rmek ve zaman?nda ??z?m ?retmekle birinci dereceden sorumlu durumdaki B?y?k?ehir Belediyesi?nin ihmali a???a ??km??t?r? dedi. ?im?ek, 2004 y?l?nda sunulan su ilave projesini G?k?ek?in ?Su ?nceli?imiz de?il? diyerek reddetti?inin bas?n organlar?nda yer ald???n? bildirerek, barajlarda doluluk oran? y?zde 5?e indikten sonra, K?z?l?rmak suyunun getirilmesinden s?z etmenin umursamazl?k ve tedbirsizli?i ortaya ??kard???n? aktard?.
S?k??t?r?lm?? e?itim felaketi
Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik?in okullar?n ge? a??lmas? durumunda ders a????n?n kapat?lmas? i?in yar?y?l tatilinin k?salt?l?p, g?nl?k ders saatinin art?r?labilece?ini a??klad???n? kaydeden ?im?ek, bunun ?g?n? kurtarmaya y?nelik? oldu?unu s?yledi. Okullar ge? a??lsa bile 15 Haziran?dan sonra e?itime devam edilemeyece?inin bilindi?i i?in s?k??t?r?lm?? e?itimden s?z edildi?ine dikkat ?eken ?im?ek, bakan?n a??klamas?n?n ??u okullar olmasayd? MEB?i ne g?zel y?netirdik? anlay???n?n devam? oldu?unu s?yledi. ?im?ek, ?SS ve OKS?ye haz?rlanan ??rencilerin haftada 15-20 saat dershaneye gittiklerine at?fta bulunarak ?H?zland?r?lm?? dersler hangi zaman aral???nda olacak? diye sordu.
?im?ek, su kesintisinin be? ay s?rece?inin belirtildi?ine de?inerek, 1 ay okullar? ge? a?man?n ?are olmayaca??n?n alt?n? ?izdi. Deposu olan okullar?n depolar?n?n s?hhi kontrol?n?n yap?lmas?n? ve gerekiyorsa depolar?n b?y?t?lmesini, deposu olmayan okullara da mutlaka depo koyulmas?n?n olmazsa olmaz oldu?unu ifade eden ?im?ek, okullar?n a??lmas?na 1.5 ay kald???n? hat?rlatarak, B?y?k?ehir Belediyesi?nin kal?c? ??z?mleri hayata ge?irmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net