Suyu el y?kamak i?in harcay?n

Sa?l?k Bakanl???, suyun ilk olarak i?mek, ikinci olarak ise el y?kamak i?in harcanmas? gerekti?ini a??klad?. Sa?l?k Bakanl??? Temel Sa?l?k Hizmetleri Genel M?d?r? Turan Buzgan yapt??? a??klamada,...


Sa?l?k Bakanl???, suyun ilk olarak i?mek, ikinci olarak ise el y?kamak i?in harcanmas? gerekti?ini a??klad?. Sa?l?k Bakanl??? Temel Sa?l?k Hizmetleri Genel M?d?r? Turan Buzgan yapt??? a??klamada, el temizli?ine dikkat edilmemesinin pek ?ok hastal??a neden olaca??n? bildirdi. Ya?anan su s?k?nt?s? nedeniyle hijyen konusunun ihmal edilmemesi gerekti?ini belirten Buzgan, y?kanmayan ellerin sa?l?k sorunlar?na, hatta k???k ?apl? salg?n hastal?klara bile neden olabilece?ini bildirdi.
Hastane enfeksiyonlar?n?n bile personel hijyeni ile y?zde 50 oran?nda ?nlenebildi?ini belirten Buzgan, uzun s?reli su kesintilerin salg?n hastal?k riskini art?raca??na dikkat ?ekti. Buzgan, su kesintilerinin oldu?u bug?nlerde vatanda?lar?n el temizli?ine her zamanki kadar ?nem vermesi gerekti?ini s?yledi. ?Su, i?me d???nda ?ncelikli olarak elleri y?kamak i?in harcanmal?? diyen Buzgan, do?ru el y?kama s?resinin en az 20 saniye s?rmesi gerekti?i uyar?s?nda bulundu. Sabunla bile yap?lsa 5-6 saniye s?ren el y?kama s?resinin yetersiz oldu?unu kaydeden Buzgan, ?Vatanda?lar ellerini 20 saniye boyunca ovarak temizlemeye dikkat etmeliler. Aksi halde pek ?ok hastal?k meydana gelebilir? dedi. Buzgan, sabunun ?ahsi bir temizlik malzemesi oldu?unu belirterek, ba?kas? taraf?ndan kullan?lmas?n?n do?ru olmad???n? ifade etti. S?v? sabun kullan?m?n?n bu anlamda do?ru olaca??n? dille getiren Buzgan, bu sabunlar?n korunakl? ve bozulmam?? olmas?na da dikkat edilmesi gerekti?ini bildirdi.
Buzgan, katk? maddeli sabunlara, ellerin yeterli suyla durulanmamas?n?n da eklenmesiyle ciltte alerjik reaksiyon olu?abilece?ini a??klad?. Buzgan, su kesintilerinin sa?l?k??lar?n kabusu oldu?unu belirterek, bu d?nemlerde s?rekli teyakkuzda olunmas? gerekti?ini bildirdi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net