S?rg?nlere, bask?lara son verilsin

T?rk Tabipleri Birli?i ve Adli T?p Uzmanlar? Derne?i; emeklili?ine bir sene kala Adli T?p Kurumu?ndaki en ?st k?deme sahip olan Dr. ?ehali ?zer?e yap?lan haks?z uygulamalar? protesto ettiler.


T?rk Tabipleri Birli?i ve Adli T?p Uzmanlar? Derne?i; emeklili?ine bir sene kala Adli T?p Kurumu?ndaki en ?st k?deme sahip olan Dr. ?ehali ?zer?e yap?lan haks?z uygulamalar? protesto ettiler.
Hakk?nda a??lan soru?turma esnas?nda kendisinden k?demce daha altta bulunan bir yetkiliye ifade vermedi?i i?in Diyarbak?r?a s?r?ld??? burada 6 ay i?erisinde 464 otopsi, 4 bin 771 muayene ger?ekle?tirip rapor veren Dr. ?ehali ?zer, can g?venlikleri i?in di?er kamu g?revlilerine verilen helikopterden kendisine isteyince ?nce savc? taraf?ndan tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi, ard?ndan da Adli T?p Kurumu Ba?kanl??? taraf?ndan Tunceli?ye s?r?ld?.
?stanbul Tabip Odas??nda bir araya gelen T?rk Tabipleri Birli?i Merkez Konseyi Ba?kan? Prof. Dr. Gencay G?rsoy ve Adli T?p Uzmanlar? Derne?i Ba?kan? Prof. Dr. Sermet Ko?; a??klamalarda bulunarak ?zer?in ya?ad?klar?n? protesto ettiler. Adli T?p Uzmanlar? Derne?i Ba?kan? Sermet Ko?, yap?lan bu haks?zl?klar? ele?tirerek Dr. ?ehali ?zer?i ?Diyarbak?r Adli T?p Grup Ba?kanl????ndaki sevk ve i?leyi?i engelledi?i, kamu hizmetlerini aksatt???, bulundu?u g?revde i?birli?i i?inde ?al??ma imkan? bulunmad???? ?eklinde a??r gerek?elerle iki kadro alta d???r?lerek Tunceli Adl? T?p ?ube M?d?rl??? sa?l?k hizmetleri s?n?f? kadrosuna atand???n? s?yledi. Adalet Bakanl????na ?a?r? yapan Ko?; ?ehali ?zer ve di?er meslekta?lar?na kar?? yap?lan haks?z, hukuk d??? uygulamalara derhal son verilmesini; sorumlular hakk?nda yasal i?lemler ba?lat?lmas? istedi.(?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net