03 Ağustos 2007 00:00

?stismara u?rayan ?ocuk say?s? art?yor

?ocuk ?stismar? ve ?hmalini ?nleme Derne?i Y?netim Kurulu ?yesi Do?. Dr. Orhan Derman, d?nya genelinde bulu? ?a??na gelmi? k?zlar?n y?zde 25?inin, erkeklerin ise y?zde 15?inin cinsel istismara maruz kald???n? belirtti.

Paylaş

?ocuk ?stismar? ve ?hmalini ?nleme Derne?i Y?netim Kurulu ?yesi Do?. Dr. Orhan Derman, d?nya genelinde bulu? ?a??na gelmi? k?zlar?n y?zde 25?inin, erkeklerin ise y?zde 15?inin cinsel istismara maruz kald???n? belirtti.
?stismara u?rayan ?ocuklar?n y?zde 75?inin aile yak?nlar?, y?zde 12?sinin yak?n tan?d?klar? ve y?zde 13??n?n ise tan?nmayan ki?iler taraf?ndan istismar edildi?ini kaydeden Derman, son y?llarda hastaneye ba?vuran istismar vakalar?n?n artt???na i?aret etti.
Derman, g?rev yapt??? Hacettepe E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Adolesan ?nitesi?ne, haziran ay?nda 8 istismar vakas? geldi?ini ve bunlar?n 2?sinin cinsel istismar oldu?unu s?yledi. ?Art???n, birey ve ailelerin bilin?lenmesi, hastanelere ba?vurular?n artmas?, bu konuda ?e?itli ara?t?rmalar?n yap?lmas?, bozuk aile yap?s?, medya gibi nedenlerden kaynaklanabilece?ini? ifade eden Derman, ?Verdi?imiz oranlar, sadece buz da??n?n g?r?nen k?sm?? de?erlendirmesinde bulundu.
Derman, bulu? ?a??na gelmi? k?zlar?n y?zde 25?inin, erkeklerin ise y?zde 15?inin cinsel istismara maruz kald???n? belirterek 15 ya? alt?ndaki ?ocuklar?n, genellikle aile, yak?n akraba ve tan?d?k olmayan ki?iler taraf?ndan, 15 ya? ?st?ndekilerin ise fl?rtle birlikte cinsel ili?kiye zorlanma ?eklinde cinsel istismara maruz kald???na dikkat ?ekti.
?stismara u?rayan ?ocuklar?n doktor kontrol?nde tutulmas? gerekti?inin alt?n? ?izen Derman, ailelerin duyulmas? korkusun bir yana b?rakar gerekli adli i?lemleri yerine getirmesi gerekti?inin kaydetti. (Ankara/ANKA)
ÖNCEKİ HABER

EMEP il ba?kan?na beraat

SONRAKİ HABER

Bursa'da mahallelinin arsenikli su tepkisi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa