04 Ağustos 2007 00:00

Fa?ist partiye kar?? yeni hedef 250 bin imza

D?DF Gen?lik Kamp??na kat?lan Nazi Takibat?na U?rayanlar Derne?i-Antifa?istler Birli?i (VVN-BdA) ?yesi J?rgen Gerchert, 1985-2003 y?llar? aras?nda ?rg?t?n s?zc?l???n? yapt?.

Paylaş

D?DF Gen?lik Kamp??na kat?lan Nazi Takibat?na U?rayanlar Derne?i-Antifa?istler Birli?i (VVN-BdA) ?yesi J?rgen Gerchert, 1985-2003 y?llar? aras?nda ?rg?t?n s?zc?l???n? yapt?. Gerchert, VVN-BdA?n?n fa?ist parti NPD?nin (Alman Milliyet?i Demokrasi Partisi) kapat?lmas? talebiyle ba?latt??? ?Nonpd- NDP?ye hay?r? kampanyas?yla ilgili olarak sorular?m?z? yan?tlad?.

Bu y?l?n ba??nda NPD?nin yasaklanmas? talebiyle bir kampanya ba?latt?n?z. Kampanyan?n hangi d?zeye geldi?i konusunda bilgi verebilir misiniz?
?imdiye kadar 103 bin imza toplad?k. Hedefimiz 9 Kas?m?a kadar 100 bin imza toplamakt?, ancak hedefimize ?imdiden ula?m?? bulunuyoruz. 9 Kas?m?a kadar 250 bin imzay? hedefliyoruz.

Daha ?nce de NPD?nin kapat?lmas? i?in de?i?ik kampanyalar ?rg?tlendi. Bu kampanyay? di?erlerinden ay?ran ne?
VVN olarak 1980?li y?llardan sonra bu t?r bir kampanya yapmad?k. 1990?l? y?llarda sosyalizmin a??r yenilgi almas?ndan sonra ?al??malar?m?zda bir gerileme oldu. VVN olarak ?rk??l??a kar?? m?cadele ediyoruz. Fa?ist partilerin yapt??? y?r?y??leri engellemeye ?al???yoruz. Fakat bunun yeterli olmad???n? d???n?yoruz. Bu kampanyay?, sorunu daha geni? kesimlere mal etmek i?in ba?latt?k. Kampanyaya ilgi ?ok b?y?k. SPD ve Sol Parti?nin gen?lik ?rg?tleri b?y?k destek veriyor. Baz? CDU ?yeleri de kampanyay? destekliyor. Ayr?ca D?DF de ?al??maya destek veren ?rg?tler aras?nda. Bir tek FDP?lilerden destek gelmedi. A?t???m?z standlar ?ok b?y?k ilgi g?r?yor. ?nsanlar bize geliyor, NPD?ye kar?? nerede ne yapabileceklerini soruyorlar.

Bu kampanyadan sonraki hedefiniz nedir?
Kampanyay? a?arken hedefimizin 100 bin imza toplamaktan da ileriye gitmesi gerekti?ini g?rd?k. Kampanyay?, NPD?nin yasaklanmas?na kadar, de?i?ik bi?imlerde s?rd?rmek istiyoruz. Kampanya VVN?nin g??lenmesini de beraberinde getirdi. Bir?ok b?lgede yeni ?yeler kazand?k. ?rne?in N?rnberg?de 100 ?yemiz var. Bunlar?n sadece be?i aktif ?al??maya kat?l?yordu. Bu ?al??ma sonucu yedi ?ye daha kazand?k ve bu ?yeler de aktif ?al??ma yapmak istiyor. Bu y?zden kampanyay? daha da geni?letmek istiyoruz.

Bundan sonra kampanya nas?l s?recek?
1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n?, eylem g?n? olacak. 9 Kas?m?da, toplad???m?z imzalar? Federal Meclis Ba?kan??na teslim etmek istiyoruz. Yine kas?m ay?nda b?t?n ?yelerimizin kat?l?m?yla Berlin?de bir kutlama yapmak istiyoruz. (AVRUPA HABER MERKEZ?)

K?rting: NPD?yi yasaklamazsak, hangi partiyi yasaklayaca??z?
Berlin ??i?leri Senat?r? Ehrhart K?rting, fa?ist NPD?nin kapat?lmas? i?in yasal s?recin yeniden ba?lat?lmas?n? istedi. Yeniden bir davan?n a??lmas? durumunda bu partinin yasaklanmas? konusunda bir ??phesinin olmad???n? s?yleyen K?rting, ?Bu davan?n ba?ar?ya ula?aca??ndan hi? ??phem yok. E?er NPD?yi kapatamazsak, hangi partiyi kapatabiliriz? dedi. A?a?? Saksonya Eyaleti ??i?leri Bakan? Uwe Sch?nemann ise NPD?nin kapat?lmas? i?in yeniden bir dava dilek?esi verilmesinin anlams?z olaca??n? belirterek, ?B?yle bir davan?n ba?ar?yla s?rd?r?lebilece?ini sanm?yorum? g?r???n? ileri s?rd?. NDP?nin kapat?lmas? i?in ilk davan?n a??lmas?na destek veren Bavyera ??i?leri Bakan? G?nther Beckstein ise ?NPD?nin kapat?lmas? konusunda ?u an ?ans?m?z oldu?unu d???nm?yorum? dedi.
Sol Parti, NPD?nin derhal yasaklanmas?n? isterken, Ye?iller ise buna kar?? ??k?yor. Ye?iller Partisi E?ba?kan? Claudia Roth yapt??? a??klamada, NPD?nin a??r? sa?c?, ?rk?? ve Yahudi d??man? bir parti oldu?una vurgu yaparak, ?Ancak bir yasak i?in ?u an gerekli olan ?n ?artlar mevcut de?il? dedi.
2003 y?l?nda NPD?nin kapat?lmas? i?in Federal Anayasa Mahkemesi?nde a??lan dava, yasaklamaya gerek?e g?sterilen ki?ilerin ?o?unun devlet ajan? oldu?u gerek?esiyle reddedilmi?ti.
NPD ba?kan?na, adam yaralamadan ceza
?te yandan NPD Hessen Eyaleti Ba?kan? Marcel W?ll?e, ?nceki g?n bir polise hakaret etti?i i?in 900 Avro para cezas? verildi. Ancak, s?z konusu ki?i hakk?nda, iki ki?iyi yaralad??? ve halk aras?nda nefret k?r?kledi?i i?in yeni bir dava a??ld?. Fa?ist partinin ba?kan?, ge?ti?imiz mart ay?nda Friedberg?de yap?lan bir toplant? s?ras?nda, ??rencilerin Auschwitz Toplama Kamp??na g?nderilmesine kar?? ??karak, ?beyin y?kand???n?? ileri s?rm??t?.
Bunun ?zerine Giessen Savc?l???, hakk?nda Holacaust?u inkar etti?i i?in soru?turma ba?latt?. Savc?l?k, Neonazi ba?kana 5 y?la kadar ceza verilmesini istedi. W?ll ayr?ca, daha ?nce de ?rk??l??a kar?? bildiri da??tan iki antifa?ist ??renciyi yaralam??t?. Sadece ?rk?? partinin Hessen ba?kan?n?n yapt??? eylemler ve a??klamalar?n bile bu partinin yasaklanmas?na yetebilece?ine i?aret ediliyor. (AVPURA HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

T?rk tak?mlar?na kolay rakipler ??kt?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa