Kartal?da beklenen operasyon ger?ekle?ti

Be?ikta??ta, Futbol Tak?m? ?dari Menajeri Ali G?ltiken g?revinden ayr?l?rken, Sinan Engin Genel Menajerlik g?revine getirildi. Siyah beyazl? tak?m?n resmi internet sitesinde G?ltiken?in g?revinden ayr?ld??? haberi ve Engin?in genel...


Be?ikta??ta, Futbol Tak?m? ?dari Menajeri Ali G?ltiken g?revinden ayr?l?rken, Sinan Engin Genel Menajerlik g?revine getirildi. Siyah beyazl? tak?m?n resmi internet sitesinde G?ltiken?in g?revinden ayr?ld??? haberi ve Engin?in genel menajerli?e getirildi?i haberleri ayr? ayr? yer ald?. Siteden yap?lan duyuruda ?Futbol Tak?m?m?z??n ?dari Menajeri Say?n Ali G?ltiken, g?revinden ayr?lm??t?r. Say?n G?ltiken?e 12 Haziran 2006 tarihinden bug?ne kadar yapt??? faydal? hizmetlerden dolay? te?ekk?r eder, bundan sonraki ?al??ma hayat?nda ve ya?ant?s?nda ba?ar?lar dileriz?denildi.
Be?ikta?, Sinan Engin?in g?reve getirili?ini ise ?Say?n Sinan Engin, Futbol Tak?m?m?z??n Genel Menajerli?i g?revine getirilmi?tir. Kul?b?m?z?e daha ?nceki y?llarda futbolcu ve menajer olarak ba?ar?l? hizmetlerde bulunan Say?n Sinan Engin, bug?n itibariyle Futbol Tak?m?m?z?da Genel Menajerlik g?revine ba?lam?? olup, kendisine ba?ar?l? ?al??malar dileriz.? ?fadeleriyle taraftara duyurdu.
G?ltiken a??klama yapt?
Be?ikta? Futbol Tak?m? ?dari Menajerli?i g?revinden ayr?lan Ali G?ltiken, yapt??? a??klamada tak?mdan ayr?l???na ili?kin bilgi verdi. ?nceki ak?am kul?p ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren ile yapt?klar? g?r??mede, Demir?ren?in, Sinan Engin ile g?reve devam etmek istediklerini kendisine iletti?ini belirten G?ltiken, ?Ben de bug?n itibariyle g?revimden ayr?ld?m??dedi.
Ali G?ltiken, g?revde bulundu?u s?re i?erisinde Be?ikta???n menfaatleri do?rultusunda b?y?k ?aba harcad???n? ifade ederek, kendisine her zaman destek veren Be?ikta? taraftarlar?na ve camiaya te?ekk?r etti. Be?ikta??a hizmet etmenin hangi d?nemde olursa olsun kendisi i?in gurur verici oldu?unu dile getiren Ali G?ltiken, Be?ikta???n her zaman en yukar?larda olmas?n? isteyen biri olarak yeni sezonda tak?ma ba?ar?lar dileyerek ?Lig ?ampiyonlu?u, T?rkiye ve S?per kupalar?n yan? s?ra, Avrupa?da ekibimizin ba?ar?lar elde etmesini temenni ediyorum? diye konu?tu.
Siyah-beyazl? tak?m i?inde ba?ka g?rev almas? konusuna da de?inen G?ltiken, bu ?neriyi uygun g?rmedi?i i?in kabul etmedi?ini ve bu nedenle bug?n itibariyle g?revinden ayr?ld???n? a??klad?.(SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net