Afganistan?da b?y?k katliam

La?kar Gah??n kuzeyinde yer alan Bagran??n uzak b?lgesinde ya?ayan Afgan halk?, b?lgede Amerikan ordusunun ?nceki g?n d?zenledi?i hava sald?r?s?nda ?ok b?y?k sivil can kayb? ya?and???n? duyurdu.


La?kar Gah??n kuzeyinde yer alan Bagran??n uzak b?lgesinde ya?ayan Afgan halk?, b?lgede Amerikan ordusunun ?nceki g?n d?zenledi?i hava sald?r?s?nda ?ok b?y?k sivil can kayb? ya?and???n? duyurdu. B?lge halk?, gazetecilere ve yerel yetkililere, bombard?manda 200-300 sivilin ?ld???n? ya da yaraland???n? kaydetti.
Helmand Emniyet M?d?r? Andival, Reuters?e a??klamas?nda da ?A??r bombard?manlar oldu?unu do?rulayabilirim. B?y?k kay?plar oldu?unu biz de duyduk ve ara?t?rmak i?in b?lgeye bir heyet g?nderdik? dedi.
Bu arada, b?lge milletvekillerinden Muhammed Enver de bombard?manlarda b?y?k sivil kay?plar oldu?u haberleri ald???n? a??klad?.
B?y?k can kay?plar?yla ilgili a??klamalar?n do?rulanmas? durumunda bu, Taliban??n 2001 y?l?nda Amerikan i?galiyle devrilmesinden bu yana NATO komutas?ndaki g??lerin (ISAF) ya da ayr? operasyonlar d?zenleyen Amerikan ordusunun yol a?t??? en b?y?k sivil katliam? olacak.
H?k?met ve yard?m g?revlilerinin verilerine g?re, Afganistan?da y?lba??ndan bu yana yabanc? g??lerin d?zenledi?i operasyonlarda 350?den fazla sivil ?ld?.
Sivil kay?plar? nedeniyle, ABD destekli Hamid Karzai h?k?metine halk?n nefreti iyice art?yor.
Sald?r?lar s?r?yor
?te yandan Afgan polisi, ABD komutas?ndaki koalisyon kuvvetlerinin Helmand eyaletinde Taliban?a y?nelik bombard?man?nda 20 sivilin yaraland???n? a??klad?.
Eyalet Emniyet M?d?r? Muhammed H?seyin Andival, AFP?ye yapt??? a??klamada, g?neydeki Helmand eyaletinde insanlar?n Taliban taraf?ndan su?lanan 2 ki?inin halk ?n?nde idam edilmesini seyretmek i?in topland??? s?rada koalisyon g??lerinin bombard?man d?zenledi?ini ve 20 kadar sivilin yaraland???n?, ?lenlerin de olabilece?ini aktard?.
Andival, yaral? say?s?n?n daha fazla olmas?ndan endi?e duyduklar?n? belirtirken, Abdullah Can ad?ndaki bir Afgan ise bombard?manda ?len ve yaralananlar?n say?s?n?n 100 kadar oldu?unu ileri s?rd?.
Amerikan komutas?ndaki koalisyondan yap?lan a??klamada ise Helmand??n kuzeyindeki Kale ?ah k?y? yak?nlar?na bir nokta operasyonu d?zenlendi?i ve operasyona ?b?lgede masum Afganlar?n olmad???ndan emin olduktan sonra ba?land???? iddia edildi.
A??klamada, operasyonun 2 Taliban komutan?n? hedef ald??? ve ?u anda s?z konusu 2 ki?inin ?l?p ?lmedi?inin bilinmedi?i de kaydedildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net