Fotoğraf: Evrensel

Chavez?den Penn?e b?y?k ?vg?

Venez?ella?n?n halk?? Devlet Ba?kan? Hugo Chavez, ABD Ba?kan? George Bush?u sert ifadelerle ele?tiren ve Irak i?galine kar?? ??kan Amerikal? akt?r Sean Penn?e ?vg? ya?d?rd?.


Venez?ella?n?n halk?? Devlet Ba?kan? Hugo Chavez, ABD Ba?kan? George Bush?u sert ifadelerle ele?tiren ve Irak i?galine kar?? ??kan Amerikal? akt?r Sean Penn?e ?vg? ya?d?rd?.
Halk?n ya?am ?artlar?n? g?rmek ?zere Venez?ella?ya gelen Penn?i, cumhurba?kanl??? saray?nda kabul eden Chavez, daha sonra ?nl? akt?r? halka takdim etti. Hugo Chavez yapt??? konu?mada, Hollywood?da ya?amas?na ra?men ?nl? akt?r?n d?nya ve ABD?deki durum konusunda gayet bilgili oldu?unu s?yledi.
?Di?er ?lkelerden gelen, bizimle olan t?m ziyaret?ilere ho? geldiniz diyoruz. Kendinizi evinizde hissedin? diye konu?an Chavez, Sean Penn?in, ?Irak sava??n? ele?tiren, Bush?u bunun sorumlusu olarak g?steren, Bush ile birlikte ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ve Ba?kan Yard?mc?s? Dick Cheney?nin al?ak?a su? i?ledi?ini iddia eden? a??k mektubunu okudu.
Chavez, Penn?in g?r??lerine kat?ld???n? belirtti ve ?nl? akt?r?n filmlerine hayran oldu?unu s?yledi.
Akt?r Sean Penn ise kalabal??a g?l?mseyerek el sallad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net