Rusya?n?n denizler ata??

Kuzey Kutbu deniz taban?n?n binlerce metre dibine bayrak diken Rusya, donanmas?n? Akdeniz?e de ??karma niyetinde.
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan? Oramiral Vladimir Masorin,...


Kuzey Kutbu deniz taban?n?n binlerce metre dibine bayrak diken Rusya, donanmas?n? Akdeniz?e de ??karma niyetinde.
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan? Oramiral Vladimir Masorin, Rusya?n?n Akdeniz?de daimi varl???n?n olmas? gerekti?ini tekrar etti. Ukrayna?n?n Sivastopol kentindeki Rus filosunu ziyaretinde Rus ?nterfaks ajans?na a??klama yapan Masorin, ?Karadeniz Filosu i?in Akdeniz ?ok b?y?k bir stratejik ?neme sahip? dedi. Rus komutan, Kuzey ve Balt?k filolar?n?n da aralar?nda bulundu?u Rus donanmas?n?n Akdeniz?deki varl???n? tekrar in?a etmesi gerekti?ini kaydetti.
ABD ve NATO sava? gemilerinin cirit att??? Akdeniz?de, Rusya?n?n sahili bulunmuyor.
Kuzey Kutbu sorunu ?s?n?yor
Rus denizalt?lar?n?n Kuzey Kutbu deniz taban?na bayrak dikmesi, ABD?nin tepkisini ?ekti. Washington?dan yap?lan a??klamada, Rusya?n?n b?lgede hak iddia etmesinin hi?bir yasal dayana?? olmad??? ?ne s?r?ld?.
Rusya, zengin petrol ve do?al gaz rezervlerine sahip olan b?lgenin kendi k?ta sahanl??? i?inde oldu?unu savunuyor. ABD, Kanada, Danimarka ve Norve? ise buna itiraz ediyor. Rusya, daha ?nce reddedilen k?ta sahanl???yla ilgili ba?vurusunu, 2009?da yeniden Birle?mi? Milletler g?ndemine ta??maya haz?rlan?yor.
?imdiye dek hi?bir ?lkenin karasal uzant?s? Kuzey Kutbu?na uzanmad???ndan, Kutup ?evresindeki uluslararas? b?lge Uluslararas? Denizyata?? Y?netimi adl? bir kurulu? taraf?ndan idare ediliyor.
ABD?nin Kuzey Buz Denizi Ara?t?rma Komsiyonu?nun eski Ba?kan? George Newton, Ruslar?n Kuzey Buz Denizi b?lgesinin y?zde 45?inde hak iddia ettiklerini belirterek, Rusya?n?n bu yeni ?sald?rgan? ara?t?rma program?yla elde etti?i yeni verileri do?rulamas? halinde BM?ye yapaca?? ba?vuruda kullanaca??n? kaydetti.
Danimarka ise Lomosonov S?rada?lar??n?n Rusya?n?n de?il kendi topra?? olan Gr?nland??n uzant?s? oldu?unun kan?tlanmas?n? umarken, Kanada da b?lgedeki etkinli?ini kaybetmemek ve egemenli?ini korumak i?in 7 milyar dolar harcamay? ve 8 adet yeni buzk?ran devriye gemisi in?a etmeyi planl?yor.
Rusya?n?n Kuzey Buz Denizi?ndeki di?er ve en b?y?k rakibi ABD, buradaki varl???n? ve egemenli?ini art?rmak i?in harekete ge?ti. Amerikan Kongresi, bunun i?in 8.7 milyar dolarl?k bir b?t?e ay?rmaya, eldeki ?? buzk?ran gemisinin ?al???r halde tutulmas? ve yeni gemiler in?a edilmesi amac?yla da 100 milyon dolar harcamaya izin verecek yasa ??karmaya haz?rlan?yor.
Ay?a ayak basmak gibi
Rusya?n?n, Kuzey Buz Denizi?nin 4 kilometre derinli?ine g?nderdi?i Mir-1 ve Mir-2 adl? cep denizalt?lar?ndaki ka?ifler, Rus bayra??n? dikmenin yan? s?ra baz? bilimsel ara?t?rmalar da yapt?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net