?ampiyon Irak Tak?m?, Ba?dat?a yar?m d?nd?

Asya Uluslar Kupas??n? kazanan Irak Milli Futbol tak?m?, Ba?dat?a 7 eksikle d?nd?.
Irak Futbol Federasyonu Ba?kan Yard?mc?s? Necih Hamid, Birle?ik Arap ...


Asya Uluslar Kupas??n? kazanan Irak Milli Futbol tak?m?, Ba?dat?a 7 eksikle d?nd?.
Irak Futbol Federasyonu Ba?kan Yard?mc?s? Necih Hamid, Birle?ik Arap Emirlikleri?ndeki (BAE) futbol kul?pleriyle s?zle?me imzalayacak olan futbolcular Ne?et Ekrem, Havar Molla Muhammed, Kusay M?nir, Haydar Abd?lemir, Ahmed Minejad, Salih Sedir ve tak?m kaptan? Yunus Mahmud?un Ba?dat?taki kutlama t?renine kat?lamayaca??n? s?yledi.
Irak Gen?lik ve Spor Bakanl??? S?zc?s? Hasan Kas?m; Irak?taki ?iddet olaylar?n?n bu ?? oyuncunun kararlar?n? etkileyip etkilemedi?i sorusuna, ?Hay?r, g?venlikle ilgisi yok. Tamamen s?zle?melerinin imzalanmas?na ba?l? idari i?ler? yan?t?n? verdi.
Irak Milli Futbol Tak?m??n?n oyuncular?yla birlikte Ba?dat?a gitmeme karar? veren Brezilyal? antren?r? Jorvan Vieira da, aralar?nda T?rkiye?nin de bulundu?u bir?ok ?lkeden teklif ald???n? a??klad?.
Ceset tarlas? gibi
Her g?n yeni cesetlerin bulundu?u Irak?ta polis, bu kez de 5 karde?in cesedi ve yanlar?nda abileri i?in a?layan 6-7 ya?lar?nda bir ?ocukla kar??la?t?.
Polis, mezhep?i ?l?m timlerinin kurban? oldu?u san?lan cesetlerin 5 erkek karde?e ait oldu?unu, t?m?n?n ellerinin ba?l? ve ba?lar?ndan vurularak ?ld?r?ld?klerini s?yledi.
?te yandan, Irak genelinde ?nceki iki g?n i?inde de 4 Amerikan askeri ?ld?, 14?? yaraland?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net