ICEM Genel Sekreteri Novamed i??ilerini ziyaret etti

Grevde 313. g?n? geride b?rakan Novamed i??ilerinin m?cadelesine ICEM Genel Sekreterinden destek geldi. F.M.C (Fresenius Medical Care) Fabrikas?n?n ?n?ndeki grev ?ad?r?n? d?n ICEM (Uluslararas? Kimya, Enerji, Maden ve Genel ...


Grevde 313. g?n? geride b?rakan Novamed i??ilerinin m?cadelesine ICEM Genel Sekreterinden destek geldi. F.M.C (Fresenius Medical Care) Fabrikas?n?n ?n?ndeki grev ?ad?r?n? d?n ICEM (Uluslararas? Kimya, Enerji, Maden ve Genel ???i Sendikalar? Federasyonu) Genel Sekreteri Manfred Warda, Sekt?r Sorumlusu Kemal ?zkan ziyaret etti.
Ziyarette Petrol-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Mustafa ?zta?k?n, Novamed i??ilerinin m?cadelesinin uzun bir s?redir devam etti?ini ve ba?ar?ya ula?ana kadar devam edece?ini s?yledi.
ICEM Genel Sekreteri Warda, ?Verdi?imiz m?cadeleye inatla devam edece?iz. Kazanmam?z sadece T?rkiye?deki i??ilerde de?il t?m d?nyada yank? bulacak. F.M.C?nin en ?ok ?ekindi?i ?ey olumsuz bir kamuoyu yarat?lmas? ve bizler hakk?m?z? alana kadar m?cadelemizden vazge?meyece?iz ve biz Avrupa?da onlar? bu zaaflar?ndan vuraca??z. Almanya?da da karde? sendikalarla birlikte ?al???yoruz. Bu m?cadele T?rkiye sendikalar?n?n ba?ar?s? olacak,sizleri kararl?l???n?zdan dolay? tebrik ediyoruz?diye konu?tu.
Warda, Bu m?cadelede kad?n i??ilerin ?nde oldu?unu s?yleyerek,?Emek?i kad?nlar?m?z?n ne kadar g??l? oldu?unu bir kez daha g?rd?k, bu direni?in meyvesini gelecek nesillere, ?ocuklar?m?za da b?rakaca??z? dedi.
?26 Eyl?l?de 26 ?lkeden gelece?iz?
Grevin 1. y?l d?n?m? olan 26 Eyl?l?de farkl? ?lkelerden gelecek kad?n delegasyonu ve temsilcilerin kat?laca?? bir ziyaret daha ger?ekle?tireceklerini s?yleyen Warda, ?Hedefimiz ise; 26 eyl?l 2007?de yine grev ziyareti i?in de?il zaferi kutlamaya gelmek? diye konu?tu. ???iler ise ?Bu durumun d?nya kamuoyunda daha geni? yer bulmas? bizim i?in ?ok ?nemli ayr?ca yaln?z olmad???m?z? bilmek ?ok g?zel ve bizler biliyoruz ki burada 313. g?n? devirerek ar? kovan?na ?omak soktuk? diyerek kararl?l?klar?n? anlatt?. Daha sonra Petrol-?? Mersin ?ube Ba?kan? Adil Alaybeyo?lu, bu g?ne kadar oldu?u gibi bundan sonrada Novamed i??ilerinin yan?nda olacaklar?n? s?yledi. (Antalya/EVRENSEL)
www.evrensel.net