04 Ağustos 2007 04:00

Baykal, PM?de de istifa ?a?r?lar?na kulak asmad?

CHP?de se?im sonu?lar?n?n de?erlendirildi?i Parti Meclisi (PM) toplant?s?nda CHP lideri Baykal ve Merkez Y?netim Kurulu ?yeleri, ?g?venoyu? ald?. ?stifa ?a?r?lar?na PM toplant?s?nda da kulak asmayan Baykal,...

Paylaş

CHP?de se?im sonu?lar?n?n de?erlendirildi?i Parti Meclisi (PM) toplant?s?nda CHP lideri Baykal ve Merkez Y?netim Kurulu ?yeleri, ?g?venoyu? ald?. ?stifa ?a?r?lar?na PM toplant?s?nda da kulak asmayan Baykal, ??zele?tiri? yapt?klar?n? s?yledi, ancak se?im sonu?lar?n? d?? etkenlerle a??klama tutumunu s?rd?rd?. CHP?nin kurultaydan sonraki en yetkili organ? olan PM, 22 Temmuz se?imlerinden sonra ilk kez topland?.
Yakla??k 11 saat s?ren toplant?da ele?tirileri dikkatle dinleyen Baykal, ard?ndan s?z konusu ele?tirileri yan?tlad?. Her se?imin ayr? bir konjonkt?r i?inde yap?ld???na vurgu yapan Baykal, ba?ar?s?zl???n sadece kendilerinden kaynaklanmad???n?, bunda d?? etkenlerin de etkili oldu?unu savundu. Baykal de?erlendirmesinde, CHP?nin se?imlerde izledi?i propaganda y?ntemleri, ?rg?tlenme eksiklikleri ve varsa kadro eksikliklerinin h?zla giderilmesi gerekti?ini s?yledi. Ekonomide ya?anan geli?melere de de?inen Baykal, ??ster sanal, ister ger?ek ekonomik b?y?me olsun, bu siyasi iktidar?n lehine olur. Siyaset bilimciler bunu kabul eder? dedi.
Baykal ele?tirileri yan?tlarken, kendisinin ve MYK?nun g?ven oylamas?na tabi tutulmaya haz?r oldu?unu ifade etti. Bunun ?zerine yap?lan oylama sonucunda 80 ki?ilik PM?de MYK ve Deniz Baykal i?in g?venoyu karar? ??kt?. G?vensizlik oyu veren 12 PM ?yesi aras?nda ?zzet ?etin, G?ls?n Bilgehan, Ali Kemal Kumkumo?lu, ?rsan Kunter ?ymen, Durmu? ?zcan, Sevgi K?kbudak, L?tfiye Memio?lu, Mustafa ?zyurt, H?seyin Karako?, Adil ?zkol, Y?ld?r?m Emsiz ve Ali R?za G?l?i?ek?in bulundu?u ??renildi. Di?er yandan PM ?yesi Mustafa ?zyurt, Baykal??n konu?mas?ndan sonra ?Ben bir hekimim. Ortada bir hastal?k var ve bunun i?in ameliyat ?art diyorum. Siz ise ?e?itli ila?larla bunun tedavi edilece?ini savunuyorsunuz? diye konu?tu.
Baykal??n istifas? istendi
Toplant?da konu?an ?smet ?n?n??n?n torunu Ay?e G?ls?n Bilgehan ise se?imlerde al?nan ba?ar?s?z sonucu Deniz Baykal?a ba?layarak, ?Ba?ar?s?z oldunuz. ?stifa ediniz? diye konu?tu. Bilgehan??n bu ?nerisi, milletvekili aday? olup ancak arka s?ralara konulunca adayl?ktan istifa eden ?rsan Kunter ?ymen ile Ali Kemal Kumkumo?lu taraf?ndan da destek g?rd?. Ola?an?st? kurultay ?a?r?s? da yapan Bilgehan, CHP?nin izledi?i politikalar?n devam etmesi durumunda, ?kendi ?ocuklar?n?n bile? CHP?ye oy vermeyece?i endi?esi ta??d???n? dile getirdi.
Sar?g?l?e ele?tiri
Baykal ve MYK?y? ele?tiren PM ?yeleri, CHP d???nda muhalif hareketi s?rd?ren ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?g?l?? de ele?tirdiler. Sar?g?l ve onunla hareket eden ki?ilerin ?CHP?ye oy verip vermedi?i konusunda? emin olmad?klar?n? ifade eden PM ?yeleri, ?Bizi Sar?g?l?le kar??t?rmay?n? mesaj? verdi.
Fuat ?ay?a r??vet su?lamas?
Toplant?da konu?an PM ?yesi ?zzet ?etin, Hatay Milletvekili Fuat ?ay??, milletvekili adaylar?n?n belirlenmesi s?ras?nda 100 bin dolar r??vet almakla su?lay?nca adaylar gergin anlar ya?and?. ?ay, ?etin?in iddias?na sert tepki g?sterirken, araya giren baz? PM ?yeleri olas? kavgay? ?nledi.
Toplant?da s?z alan PM ?yesi Ayhan Yal??nkaya da, T?rkiye?de toplumsal bir d?n???m ya?and???n? belirterek, ?Tarikat yurtlar?, vak?flar? ve okullar? bu toplumsal d?n???me katk? sundu. AKP, 4 bu?uk y?lda bu i?in kataliz?r? oldu. Yap?lmas? gereken, bu toplumsal d?n???m? tersine ?evirmektir. Bunun i?in CHP?nin yurt, burs, vak?f ve dernek ?rg?tlenmesine a??rl?k vermesi gerekir? diye konu?tu. Baykal da toplumsal d?n???m saptamas?n? yerinde bulurken, konuyla ilgili ?al??malar yap?lmas? gerekti?ini ifade etti.
Toplant?n?n ard?ndan gazetecilere a??klamalarda bulunan CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, toplant?da se?im sonu?lar?na ili?kin ele?tiri ve ?zele?tiri yapt?klar?n? belirtti. Deniz Baykal, PM?nin kendisine ve y?netim kadrolar?na y?nelik g?venini a??klad???n? ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Vekil biyografileri TBMM internet sitesinde

SONRAKİ HABER

Brexit’te son durum: AB’den İngiltere’ye iki senaryo

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa