Fotoğraf: Evrensel

Vekil biyografileri TBMM internet sitesinde

TBMM?ye 23??nc? d?nem i?in se?ilen milletvekillerinin biyografileri Meclis?in internet sitesine konulmaya ba?land?.
?nternet sitesinde biyografilerine yer verilen ilk milletvekilleri ...


TBMM?ye 23??nc? d?nem i?in se?ilen milletvekillerinin biyografileri Meclis?in internet sitesine konulmaya ba?land?.
?nternet sitesinde biyografilerine yer verilen ilk milletvekilleri aras?nda, DTP Mardin Milletvekili Ahmet T?rk ile DTP Mu? Milletvekili S?rr? Sak?k da yer ald?.
TBMM?ye ba?vuru s?ras?nda doldurdu?u formda ?Bildi?iniz Diller? b?l?m?ne ?T?rk?e? yazmas? tart??ma yaratan Ahmet T?rk??n k?sa biyografisinde, bildi?i dillere ili?kin herhangi bir bilgi yer almad?. T?rk daha sonra yapt??? a??klamada, formda sorulan soruyu ?Bildi?iniz Diller? olarak de?il ?Konu?abildi?iniz Diller? olarak alg?lad???n?, T?rk?eyi yabanc? dil olarak g?rmesinin s?z konusu olmad???n? bildirmi?ti.
Ahmet T?rk??n biyografisinde, Mardin?de 1942?de do?du?u, anne-babas?n?n ad?, son ald??? diploma (lise), mesle?i (emekli), bulundu?u g?revler (HEP ve DTP kurucu ?yesi) b?l?mleri yer ald?. Ahmet T?rk??n 15, 16, 18, 19?uncu d?nem Mardin milletvekili oldu?u ve ge?mi?te TBMM ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyonu Ba?kanl???, HEP ve DTP Genel Ba?kanl??? yapt??? bilgisine yer verilen biyografide, evli ve 8 ?ocuk babas? oldu?u da belirtildi. ?nternet sitesine Ahmet T?rk??n eski bir siyah-beyaz foto?raf? al?nd?.
Meclis?in internet sitesinde DTP Mu? Milletvekili S?rr? Sak?k??n biyografisine de yer verildi. Sak?k??n biyografisinde, do?du?u yer ve do?um tarihi Mu?-1957, baba-ana ad? Sabri, Fatma, diploma seviyesi lise, bildi?i yabanc? dil Frans?zca, mesle?i turizm i?letmecisi, bulundu?u g?revler de DEP ve DTP kurucu ?yeli?i, 19?uncu d?nem milletvekilli?i olarak belirtildi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net