Economist: ?Generaller se?im sonu?lar?ndan memnun de?il?

D?nyan?n ?nde gelen haftal?k haber dergilerinden Economist, 22 Temmuz se?imleri sonras?nda ya?anan siyasi geli?melerden, generallerin memnun olmad??? de?erlendirmesinde bulundu.


D?nyan?n ?nde gelen haftal?k haber dergilerinden Economist, 22 Temmuz se?imleri sonras?nda ya?anan siyasi geli?melerden, generallerin memnun olmad??? de?erlendirmesinde bulundu. K?rtlerin Meclis?e girdi?i, AKP?nin de oylar?n? art?rd??? kaydedilen haberde, bu durumun generalleri mutlu etmedi?i ifade edildi.
Economist dergisinin son say?s?nda yay?nlanan haberde, 1990?lardan bu yana ilk kez ?a??k?a milliyet?i K?rt? olan politikac?lar?n 550 sandalyeli Meclis?e girdi?i belirtilerek, MHP?nin de 71 milletvekili ile temsil edilece?i hat?rlat?ld?. K?rt siyasilerin baz?lar?n?n Abdullah ?calan?? mahkemede savunan avukatlar oldu?una vurgu yap?lan haberde, s?z konusu politikac?lar?n Meclis?te uygun ?ekilde hareket edecekleri ve K?rt?e yemin etmeyeceklerini s?yledi?i kaydedildi. Haberde ?ancak ?imdiden baz?lar?n?n ?zge?mi?lerindeki yabanc? diller b?l?m?ne T?rk?e yazd???? ifadelerine yer verildi. Haberde ayr?ca, hi?birinin G?neydo?u?daki ?iddet eylemlerini art?ran PKK?yi a??k olarak k?namaya haz?r olmad??? saptamas? yap?ld?. T?rkiye?deki generallerin ?kendisine T?rk demeyenleri devletin d??man? olarak g?rd???? kaydedilen haberde, generallerin bu durumdan memnun olmad??? de?erlendirmesi yap?ld?. Haberde, generallerin, AKP?nin ?lkeyi ?slami kurallara g?t?rmekle su?lamas? ve darbe tehdidinde bulunmas?n?n muhtemelen AKP?nin oylar?n?n y?zde 46.7?ye y?kseltmesine neden oldu?u yorumu yap?ld?.
Ayr?ca, Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t??n ?S?zlerimizin arkas?nday?z? dedi?i ve G?l?e muhalefetlerini s?rd?rd??? hat?rlat?ld?. (Londra/ANKA)
www.evrensel.net