EMEK D?NYASI

 • ?M?rteci? kavram?, ba?naz, geri kafal?, ger?eklerin yerine hurafeyi ge?iren ki?ileri nitelemek i?in kullan?lan kavramd?r. Bu tipleri karikat?rc?ler; arkas?nda pe?eli kad?nlar, elinde tespih, kafas?nda sar?k, sa?? sakal? ...


  ?M?rteci? kavram?, ba?naz, geri kafal?, ger?eklerin yerine hurafeyi ge?iren ki?ileri nitelemek i?in kullan?lan kavramd?r. Bu tipleri karikat?rc?ler; arkas?nda pe?eli kad?nlar, elinde tespih, kafas?nda sar?k, sa?? sakal? birbirine kar??m??, k?t? bak??l? korkun? ki?iler olarak ?izmi?lerdir. Bu g?r?nt? belki bir zaman i?in do?ruluk pay? i?eriyordu. Ama g?n?m?zde bu ?izimler, ger?e?i yans?tmad?klar? gibi yan?lt?c?d?r da. ??nk? g?n?m?z m?rtecileri, ne arkalar?nda pe?eli kad?nlarla, ne ellerinde tespihle, ne de korkun? g?r?n??lerle dola??yorlar. Tersine, onlar ?marka k?yafetler? giyiyor, ?o?u yanlar?nda modern g?r?n?ml? kad?nlarla arz? endam ediyor, hatta kendini sosyete sayanlara ta? ??kartacak k?l?k k?yafetle dola??yorlar. Ama i?ler biraz sarpa sar?nca foyalar? ortaya ??k?yor.
  Ankara?y? 10 y?ld?r babas?n?n ?iftli?i gibi y?neten Melih G?k?ek de b?yle. Ho?sohbet, g?r?n??? pek modern ama bir y?l kurak gidince; Ankara?n?n susuz kalmas? kar??s?nda topu sa?a sola at?p olanlar?n sorumlusu olmaktan kendini kurtaramay?nca, i?i, b?t?n m?rtecilerin tarih boyunca yapt??? gibi ?Allah?a havale? etti. G?k?ek?e g?re ?E?er Allah dilerse bir g?nde Ankara?n?n susuzlu?u biter?mi?! B?yle buyuruyor Bay G?k?ek!
  Sadece G?k?ek olsa, ?O bir sapmad?r. ?nsan akl? ger?e?i bulur!? denebilirdi. Ama ?stanbul M?ft?l??? de ?Vatanda?lar? camilere ya?mur duas??na ?a??rm??. Yani bunlar, bilim ve teknolojinin susuzluk, a??l?k diye bir ?ey tan?mad??? 21. y?zy?lda ?lkeyi y?netenler taraf?ndan s?yleniyor, yap?l?yor.
  G?k?ek, ?Allah dilerse kurakl?k bir g?nde biter!? derken bu sefer topu Allah?a at?yor.
  G?k?ek, b?ylece sorumlulu?u ?Allah?a y?k?yor? ve de asl?nda ?unu demek istiyor: ?Ey Ankaral?lar, Allah sizi susuz b?rakt?. Allah??n kullar?na bir garezi olamayaca??na g?re, demek ki sizin bir g?nah?n?z var? demek istiyor. Muhtemeldir ki AKP?nin politikac?lar? ?imdiden ?Biz ne g?nah i?ledik ki Allah bize bunu reva g?rd?? diye vatanda?? yeni aray??lara sevk etmi?lerdir bile.
  A??kt?r ki G?k?ek ve ?stanbul M?ft?l????n?n yetkilileri, bug?nk? iktidar?n d?nya g?r???n? yans?tmaktad?r. Dahas? G?k?ek, Ankaral?lar?, susuzlu?u azaltmak i?in kenti terk etmeye ?a??rmakta, 16 bin belediye ?al??an?n? kent d???na ??kararak susuzlukla m?cadele i?in g?r?lmemi? ?nlemler almaktad?r!
  Ama bu g?r??ler, sadece i?i Allah?a havale eden ve ??z?m? de ondan bekleyen basit m?rtecilikten ?tedir. ??nk? bu bilim d??? zihniyet, kapitalist k?r h?rs?n?n en ba?naz?yla, en f?rsat?? a? g?zl?l?kle birle?erek T?rkiye?yi kurakl?k ve susuzlukla y?z y?ze b?rakan y?netim anlay???d?r.
  ??nk? bilim insanlar?, uzmanlar, onlarca y?ldan beri d?nyan?n, en ba?lar?nda da T?rkiye?nin bir su sorunuyla kar??la?aca??n? bas bas ba??r?yorlard?. Yeralt? sular?n?n b?ylesi kullan?m?n?n felakete yol a?aca??n?; at?k sulardan, denizlerden yararlanan barajlar?n ve sulaman?n gerekli tasarruf ?nlemlerine uyulmas? gerekti?ini, b?y?k kentlerin su kaynaklar?n?n ?e?itlendirilmesi ve g?vence alt?na al?nmas? (su toplama havzalar?n?n korunmas?, kaynaklar?n ?e?itlendirilmesi ve da??t?m kay?plar?n?n ?nlenmesi) i?in acil ?nlemler al?nmas?n? istemi?lerdir. Ancak, on y?ldan fazla bir zamandan beri b?y?k kentleri y?neten AKP zihniyeti, kitlelerin ve halk?n gelece?ini kurtaracak yat?r?mlar yapmak yerine kent ortalar?na sahte ?elaleler, g?steri?li ama uzmanlar?n i?levsiz ele?tirisi yapt?klar? kav?aklar, ge?itlerle d??eyerek oya tahvil edecek harcamalarla milyarlarca YTL yok etmi?tir.
  Bug?n su sorunu Ankara?n?n, ?stanbul?un susuzluk sorunu olarak gelmi?tir ama ger?ekte T?rkiye; yeralt? sular?, g?lleri, barajlar? akar su imkanlar? ya?malanm?? bir ?lke durumuna getirilmi?tir. Ve bu politikalar, ormanlar?n ya?mas? ve yak?lmas?, k?y?lar?n ve akarsu havzalar?n?n tahrip edilmesi, hesaps?z kitaps?z sanayile?me ve do?an?n kapitalist k?r h?rs?na s?n?rs?z bir bi?imde sunulmas? politikas?n?n devam?d?r. Ve bug?n bu zihniyet, i?i Allah?a havale ederek; halk? orta?a? karanl??? ile avutmaya y?nelmi?tir.
  G?n?m?z m?rtecileri, eskisi gibi bir dinsel inanc?n ba?naz savunucusu de?il; i?i as?l olarak kapitalist k?r h?rs?n?n y?nlendirdi?i s?n?f?n ??karlar?na ba?lay?p Allah?? da onlar?n k?rlar? i?in ?Suyumuzun yoklu?unun nedeni ben ya da arkadakiler de?il Allah??n size verdi?i bir cezad?r? diyecek kadar g?z? d?nm?? m?rtecilerdir.
  AKP?nin ?se?im zaferi?nin ?st?nden az zaman ge?mi?tir. Ama olanlar, AKP?li belediyelerden ba?layarak susuzlu?un bunlar?n ?v?nd?kleri ?y?neticiliklerinin?, ?bilgi? ve ?beceri? konusunda kendilerine vehmettikleri ?zelliklerin koflu?unu g?sterecek bir mihenk ta?? olaca??na benzemektedir. Unutmayal?m ki S?zen?i de ?stanbul?un susuz kalmas? y?km??t?.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net