Ay?enur Zarakolu ad? ayr?mc?l??a yol a?arm??!

Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi?nin, 2002 y?l?nda ya?am?n? yitiren insan haklar? savunucusu Ay?enur Zarakolu?nun ismini bir parka vermek istemesine mahkeme izin vermedi.


Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi?nin, 2002 y?l?nda ya?am?n? yitiren insan haklar? savunucusu Ay?enur Zarakolu?nun ismini bir parka vermek istemesine mahkeme izin vermedi. B?lge ?dare Mahkemesi?nin gerek?eli karar?nda, Zarakolu ismi i?in ?Toplumun ayr?l?k?? fikirlerini benimseyen ve ter?rist faaliyetlerde bulunan bir ?rg?t?n propagandas?n? hem kendi kitaplar?nda yapan, hem de bu yay?nlar? yay?nlayan bir kitabevinin sahibi oldu?u i?in b?yle birinin isminin parka verilemeyece?i? ?ne s?r?ld?. Zarakolu, uluslararas? ?d?lleri bulunan bir insan haklar? savunucusuydu.
?Ayr?mc?l??a yol a?ar?
Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi, 14 Haziran 2005 tarihinde meclis karar? ile Dicle Kent Bulvar??nda yap?lan park ormana, ?Ay?enur Zarakolu ?zg?r Kad?n Park Orman?? isminin verilmesi i?in karar ald?. Ancak Diyarbak?r Valili?i ismi onaylamad?. Bunun ?zerine belediye, valili?in karar?na itiraz ederek B?lge ?dare Mahkemesi?ne y?r?tmeyi durdurmas? i?in ba?vuru yapt?. Ancak mahkeme taraf?ndan izin ??kmad?. Bunun ?zerine Belediye, ?Ay?enur Zarakolu? yaz?s?n? indirerek, sadece Park Orman? ismini b?rakt?.
Mahkeme, B?y?k?ehir Belediyesi?nin talebini, ?parka verilen ismin toplumda ayr?mc?l??a yol a?abilecek nitelikte olmas?? gerek?esiyle reddetti. Gerek?eli kararda, ?Yukar?da yer verilen mevzuat ile dava konusu kent park?na verilen ismin, birlikte de?erlendirildi?inde toplumun ayr?l?k?? fikirlerini benimseyen ve ter?rist faaliyetlerde bulunan bir ?rg?t?n propagandas?n? hem kendi kitaplar?nda yapan, hem de bu yay?nlar? yay?nlayan bir kitabevinin sahibi oldu?u i?in ?stanbul Devlet G?venlik Mahkemesi taraf?ndan 5 ayl?k hapis cezas? mahkumiyeti bulunan bir ki?inin isminin bir parka verilmesinin hukuka ayk?r? olaca?? kanaatine var?lm??t?r? denildi.
?Y?ksek mahkemeye ba?vuraca??z?
Karar? de?erlendiren Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin ?a?da?, a?ustos ay? i?erisinde B?y?k?ehir Belediyesi Meclisi?nin bir kez daha toplanarak park?n ismi ile ilgili bir karar verece?ini s?yledi. ?a?da?, park isminin kabul edilmemesi halinde ise y?ksek mahkemeye ba?vurabileceklerini belirtti. (Diyarbak?r/D?HA)

Ay?enur Zarakolu kimdir?

Parka isminin verilmesi mahkemece durdurulan Ay?enur Zarakolu, y?llarca insan haklar? m?cadelesinde yer ald?. Belge Yay?nevi?nin sahibi olan Zarakolu, 1998?de Frankfurt Kitap Fuar??nda, Ya?ar Kemal?den sonra T?rkiye?den ?d?l alan ikinci ki?i olmu?tu. Alman Kitap??lar Birli?i, Zarakolu onuruna ?Yay?nlama ?zg?rl???? adl?, 20 bin tirajl?, 200 sayfal?k bir se?ki yay?nlad?. Zarakolu, Bat??n?n se?kin organlar?n?n y?r?tt??? bir anket sonucunda ?D?nyan?n 50 Cesur Kad?n?? aras?nda say?ld?. Paris?teki bir radyonun y?netmeni, onu ?T?rklerin Antigonu? diye sundu. Kimi makalelerde de ?Cesaret Ana? diye an?lan Zarakolu, yay?nc?l?k mesle?ini s?rd?r?rken, bunu ayn? zamanda d???nce ve ifade ?zg?rl???n? hayata ge?irme arac? olarak kulland?. Zarakolu, yay?nlad??? kitaplardan dolay? 40 kez yarg?land?. Sadece Ermeni ve K?rt tabusu ile ilgili kitaplardan dolay? de?il i?kence, kay?plar, idamlar, leng?istik haklar ve bunlar?n ihlali ile ilgili, sava? su?lar? ve militarizm ile ilgili kitaplardan dolay? da yarg?lanan Zarakolu, 30 Ocak 2002?de Cerrahpa?a T?p Fak?ltesi?nde, yakaland??? hastal??a yenilerek hayat?n? kaybetmi?ti
Adnan Bilen/Selim Ya?a
www.evrensel.net