?Hedef PKK liderlerini ?ld?rmekti?

PKK?ye y?nelik gizli operasyon plan?n? yazan Gazeteci Robert Novak,?PKK liderlerini ?ld?rmekten bahsediyorlard?. K??k?rt?c? olur diye bunu yazmad?m? dedi


ABD?nin Kuzey Irak?taki PKK liderlerine kar?? gizli operasyon planlad???n? yazan Gazeteci Robert Novak, bu bilginin kendisine operasyon fikrine muhalif bir Kongre ?yesi taraf?ndan verildi?ini a??klad?. Novak, ?Bana bilgiyi veren bir Kongre ?yesiydi. Bunun k?t? bir plan oldu?unu d???n?yordu ve yay?mlanmas?n? istiyordu. Bu bilgiyi iki ayr? kayna?a daha sordum ve do?ru oldu?unu teyit ettim? dedi.
Novak, operasyonun PKK liderlerinin ??ld?r?lmesini? ama?lad???n? ve kendisinin buna kar?? oldu?unu belirterek, ?E?er yanl?? bir operasyon, bu makale nedeniyle sabote edilmi?se bu beni de, bana bilgiyi veren Kongre ?yesini de memnun eder? diye konu?tu.
Heritage Foundation adl? fikir kurulu?unda konu?an Novak?a, ?Bug?nlerde bir?ok T?rk size ?ok k?zg?n. Makaleniz y?z?nden PKK?ya kar?? eylemin imkans?zla?t???n? d???nenler var. Bu s?zd?rman?n ABD?nin ittifaklar?na zarar verdi?ini, ter?rist ?rg?te yarad???n? d???n?yor musunuz? diye soruldu.
Novak bunun ?zerine PKK hakk?nda, ?Siz buna ter?rist ?rg?t diyorsunuz. Ba?kalar? ise ?K?rtlerin ?zg?rl?k sava???lar?? diyor. Ben de bunu TV?de bir kez s?yledim ve ba??m derde girdi. Ama ben, biri i?in ?ter?rist? olan?n, di?eri i?in ??zg?rl?k sava???s?? oldu?una inan?yorum? dedi.
?Irak?taki ba??ms?z K?rt b?lgesel h?k?metinin, T?rkiye?deki karde?leriyle birle?ip T?rk topraklar?n? da i?ine alacak ?B?y?k K?rdistan?? kurmas?, T?rkiye?yi endi?elendiriyor? diyen Novak, T?rkiye n?fusunun be?te birinin K?rt oldu?unu s?yledi.
?ABD K?rtlere ihanet etti?
Novak, gizli operasyon plan?n? anlat?rken, ?T?rk h?k?metinin y?llard?r pe?inde oldu?u PKK liderlerini ?ld?rmekten bahsediyorlard?. Hedef almaktan kas?t, ?ld?rmekti. Ben k??k?rt?c? olur diye bunu makalemde yazmad?m. ?stihbarat jargonunda buna ?kelle kesmek? diyorlar? diye konu?tu.
Novak, ABD ?zel kuvvetlerinin PKK?ye kar?? bir operasyonda kullan?lmas?n? do?ru bulmad???n? belirterek, ABD?nin K?rtlere k?t? davrand???n? ve bir?ok kez ?ihanet etti?ini? kaydetti.
Operasyon plan?n?n, ABD Savunma Bakanl??? M?ste?ar? Eric Edelman??n baz? Kongre ?yelerine brifing vermesi ?zerine s?zd???n? vurgulayan Novak, haberinin ?? ayr? kayna?a dayand???n? ifade etti.
Robert Novak, Washington Post?taki makalesinde, ABD?nin T?rkiye?yle birlikte PKK?ye y?nelik operasyon i?in gizli bir anla?ma yapt???n? yazm??t?. (HABER MERKEZ?)

ABD?li el?i operasyona kar?? ??kt?

Irakl? gazetecilerle Ba?dat?ta sohbet toplant?s? d?zenleyen ABD Ba?dat B?y?kel?isi Ryan Crocker,
T?rkiye?nin se?im sonras? g?ndeme gelen K?rdistan b?lgesine s?n?r ?tesi operasyon tehditlerine dikkat ?ekerek, ?Amerika, T?rkiye?nin K?rdistan topraklar?na askeri operasyon d?zenlemesine kesinlikle kar??d?r? dedi Crocker, ABD y?netiminin bu sorunu ??zmek i?in yo?un ?aba g?sterdi?ini ifade etti. Crocker, T?rkiye?nin b?lgede yapaca?? s?n?r ?tesi bir operasyon i?in ?Ne T?rkiye?nin, ne de lrak??n ??kar?nad?r? diye konu?tu.
Bir s?re ?nce K?rdistan B?lge Ba?kan? Mesut Barzani?nin Amerika?dan T?rkiye?nin b?lgeye y?nelik askeri operasyon tehditleri konusunda tav?r almas? y?n?ndeki talebinin hat?rlat?lmas? ?zerine Crocker, ?Amerika, daha ?nce K?rdistan topraklar?na askeri operasyon d?zenlenmesine kar?? oldu?u konusundaki tutumunu a??klam??t?. Biz bu konuyu Ankara ile de konu?mu?tuk? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net